POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > Ochrona środowiska > Uzyskanie zezwolenia na utrzymywanie psa/hodowlę psów rasy uznawanej za agresywną

Uzyskanie zezwolenia na utrzymywanie psa/hodowlę psów rasy uznawanej za agresywną

 

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMYWANIE PSA/

HODOWLĘ PSÓW RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19; Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwai Leśnictwa, pokój 11 w budynku B Urzędu, tel. 61 438 37 32

e mail: gszternel@miloslaw.info.pl

Godziny otwarcia:

     poniedziałki 8.00-16.00

     od wtorku do piątku 7.00-15.00

WYMAGANE DOKUMENTY

     Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa/hodowlę psów rasy uznawanej za agresywną

Załączniki:

     Rodowód psa

     Dowód wpłaty opłaty skarbowej (przy składaniu wniosku)

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Informacja Urzędu Gminy (parter budynku A)

TERMIN REALIZACJI

Od dnia złożenia wniosku – 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu 60 dni od dnia wszczęcia postępowania.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydawana jest decyzja administracyjna;preferowany odbiór osobisty, istnieje możliwość przesłania listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Decyzję można odbierać w Referacie Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój 11 w budynku B, tel. 61 438 37 32

OPŁATY

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł – za wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.

Wpłat należy dokonać przelewem na konto Urzędu Gminy Miłosław, numer konta:

17 9681 0002 2200 0129 0011 0470

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy Miłosław w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

DODATKOWE INFORMACJE

Brak

PODSTAWA PRAWNA

     ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),

     utawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.),

     ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638),

     rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu rad psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687).

Załączniki: