POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > Ochrona środowiska > Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE

DRZEW I KRZEWÓW

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19; Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwai Leśnictwa, pok. 11/1 w budynku B Urzędu, tel. 61 438 37 29

Godziny otwarcia:

     poniedziałki 8.00-16.00

    od wtorku do piątku 7.00-15.00

WYMAGANE DOKUMENTY
wniosek i załączniki wymienione we wniosku

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Informacja Urzędu Gminy (parter budynku A)

TERMIN REALIZACJI

Od dnia złożenia wniosku – 30 dni.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydawana jest decyzja administracyjna;

preferowany odbiór osobisty, jest możliwość przesłania listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Decyzję można odbierać w Referacie Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój 11/1 w budynku B, tel. 61 438 37 29

OPŁATY

Brak.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy Miłosław w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

DODATKOWE INFORMACJE

Brak.

PODSTAWA PRAWNA

    ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

    ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)

    ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916)

Załączniki: