POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > Ochrona środowiska > Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI

W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19; Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwai Leśnictwa, pokój 13 w budynku B Urzędu, tel. 61 438 37 50

e mail: pzaworski@miloslaw.info.pl

Godziny otwarcia:

     poniedziałki 8.00-16.00

    od wtorku do piątku 7.00-15.00

WYMAGANE DOKUMENTY

wniosek – druk dostępny w Referacie Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa lub na stronie internetowej Urzędu

Załączniki:

    dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,

    dokument potwierdzający posiadanie bazy technicznej i tytułu prawnego do terenu,

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Informacja Urzędu Gminy (parter budynku A)

TERMIN REALIZACJI

Do 30 dni.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydawana jest decyzja administracyjna;preferowany odbiór osobisty, istnieje możliwość przesłania listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Decyzję można odbierać w Referacie Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój 13 w budynku B, tel. 61 438 37 50

OPŁATY

Opłata skarbowa w wysokości 107 zł – za wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Wpłat należy dokonać przelewem na konto Urzędu Gminy Miłosław, numer konta:

17 9681 0002 2200 0129 0011 0470

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy Miłosław w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

DODATKOWE INFORMACJE

Brak.

PODSTAWA PRAWNA

    ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.)

    zarządzenie nr 9/07 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Miłosław

    ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

    ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)

Załączniki: