POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Uzyskanie umowy najmu

UZYSKANIE UMOWY NAJMU

 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19; Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwai Leśnictwa, pokój 11 w budynku B Urzędu, tel. 61 438 37 32

 

Godziny otwarcia:

     poniedziałki 8.00-16.00

     od wtorku do piątku 7.00-15.00

 

WYMAGANE DOKUMENTY

     wniosek o najem lokalu użytkowego – druk dostępny w Referacie Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa lub na stronie internetowej Urzędu

 

Załączniki:

     mapka z zaznaczonym terenem, na którym znajduje się obiekt najmu.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Informacja Urzędu Gminy (parter budynku A)

 

TERMIN REALIZACJI

Podpisanie umowy najmu następuje po upływie terminu wywieszenia wykazu. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów załatwienia wniosku.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Pozytywne rozpatrzenie wniosku powoduje zawarcie umowy najmu między właścicielem nieruchomości a najemcą. Jeśli o najem tego samego lokalu ubiega się wiele osób, najemcę wyłania się w drodze przetargu.

 

OPŁATY

Brak.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Sprawy o charakterze cywilnoprawnym, do których należy zawieranie umów najmu, nie podlegają trybowi odwoławczemu. Spory powstałe na tle realizacji umowy rozstrzygnąć może wyłącznie właściwy sąd powszechny.

 

DODATKOWE INFORMACJE

W przypadku lokali stanowiących własność komunalną gminy Burmistrz Gminy Miłosław podaje do publicznej wiadomości wykazy lokali przeznaczonych do najmu. Wykazy lokali wywieszane są na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podana zostaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej urzędu.

W przypadku rezygnacji z najmu należy złożyć wniosek o rozwiązanie umowy najmu.

 

PODSTAWA PRAWNA

     ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

 

Załączniki:

  • nowy wniosek o najem lokalu.doc