POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > Mienie komunalne > Ubieganie się o najem lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miłosław

Ubieganie się o najem lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miłosław

UBIEGANIE SIĘ O NAJEM LOKALU WCHODZĄCEGO W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIŁOSŁAW


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19; Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwai Leśnictwa, pokój 13 w budynku B Urzędu, tel. 61 438 37 50


e mail: pzaworski@miloslaw.info.pl


 


Godziny otwarcia:


     poniedziałki 8.00-16.00


     od wtorku do piątku 7.00-15.00


 


WYMAGANE DOKUMENTY


     wniosek – druk dostępny w Referacie Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa lub na stronie internetowej Urzędu


 


Załączniki:


     zaświadczenie o wynagrodzeniu osób ubiegających się o najem lokalu lub gdy nie posiadają dochodów oświadczenie


     osoby bezrobotne przedstawiają dokument potwierdzający status bezrobotnego


 


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW


Informacja Urzędu Gminy (parter budynku A)


 


TERMIN REALIZACJI


Po złożeniu kompletu dokumentów osoba umieszczana jest na liście oczekujących na przydział lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miłosław. Lista ogłaszana jest w formie zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław i weryfikowana dwa razy do roku w miesiącach marzec i wrzesień.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Pozytywne zaopiniowanie zakończone zostaje umieszczeniem osoby (rodziny) na liście osób oczekujących na wynajem lokalu.


O negatywnym zaopiniowaniu wniosku osoba zostaje poinformowana przez Burmistrza Gminy Miłosław na piśmie. Odpowiedzi przesyłane są listem za potwierdzeniem odbioru.


 


OPŁATY


Brak.


 


TRYB ODWOŁAWCZY


Brak.


 


DODATKOWE INFORMACJE


Osoby (rodziny) zakwalifikowane na listę uprawnionych do wynajmu mieszkania oczekują na jego przydział. Weryfikacja list osób uprawnionych do wynajmu mieszkań odbywa się dwa razy w roku – w miesiącach marzec i wrzesień. Osoby (rodziny) ujęte na liście zostają pisemnie wezwane do dostarczenia dokumentów o uzyskiwanych dochodach.


  


PODSTAWA PRAWNA


     ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)


     ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)


     ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)


     uchwała Nr XV/114/08 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miłosław (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 112, poz. 2060).


 

Załączniki:

  • wniosek o najem lokalu.doc
  • wnioseko najem lokalu.pdf