POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Rozgraniczenie nieruchomości

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19; Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwai Leśnictwa, pokój 11 w budynku B Urzędu, tel. 61 438 37 32


 


Godziny otwarcia:


     poniedziałki 8.00-16.00


     od wtorku do piątku 7.00-15.00


 


WYMAGANE DOKUMENTY


     wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego


 


Załączniki:


     mapa ewidencyjna – 1 egzemplarz


     skrócony odpis z księgi wieczystej (kserokopia)


     badanie księgi wieczystej


     upoważnienie w przypadku ustalenia pełnomocnictwa.


 


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW


Informacja Urzędu Gminy (parter budynku A)


 


TERMIN REALIZACJI


Sprawa załatwiana jest w ciągu maksymalnie 60 dni.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


W pierwszym etapie wydawane jest postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego i powołaniu geodety do czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic.


W drugim etapie wydawana jest decyzja administracyjna o rozgraniczeniu nieruchomości;preferowany odbiór osobisty, istnieje możliwość przesłania listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.


Dokumenty można odbierać w Referacie Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój 11 w budunku B, tel. 61 438 37 32


 


OPŁATY


Brak.


 


TRYB ODWOŁAWCZY


Od postanowienia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy Miłosław w terminie 7 dni od daty jej doręczenia.


Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy Miłosław w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


 


DODATKOWE INFORMACJE


Brak.


 


PODSTAWA PRAWNA


     ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.)


     rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. nr 45, poz. 453)


     ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)