POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > Oświata > Postępowanie egzaminacyjne w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Postępowanie egzaminacyjne w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 


POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE W SPRAWIE NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Miłosław ul. Wrzesińska 19, Urząd Gminy Miłosław, Referat Organizacyjny, Kadr i Edukacji


pokój 31/1 w budynku A Urzędu, tel. 61 438 37 55


e-mail: eandrzejczak@miloslaw.info.pl


 


Godziny otwarcia:


    poniedziałki 8.00 – 16.00


     od wtorku do piątku: 7.00 – 15.00


 


WYMAGANE DOKUMENTY


    Wniosek wszczęcie postępowania egzaminacyjnego w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.


 


Załączniki:


1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe i kopia aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,


2) zaświadczenie dyrektora szkoły o:


  a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych     


      zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,


  b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,


  c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu,


3) kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,


4) kopia oceny dorobku zawodowego za okres stażu poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem ;


 


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego po przeprowadzenia egzaminu wydaje się w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.


Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia
31 października danego roku decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego wydaje się po przeprowadzenia egzaminu w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Pracownik prowadzący sprawy oświatowe w Referacie Organizacyjnym, Kadr i Edukacjiprzeprowadza analizę formalną wniosku i załączonej do niego dokumentacji. Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego wraz z załączoną do niego dokumentacją nie spełniają wymagań formalnych, nauczycielowi wskazuje się stwierdzone braki i wzywa go do ich usunięcia w terminie 14 dni. Nie usunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.


Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego wraz z załączoną do niego dokumentacją spełniają wymagania formalne, nauczyciel zostaje powiadomiony o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu, na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji egzaminacyjnej.


W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu nauczycielowi wydaje się zaświadczenie o zdaniu egzaminu.


Odpowiednio do wyniku egzaminu załatwienie sprawy następuje przez wydanie decyzji administracyjnej o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego (nauczyciela mianowanego).


 


OPŁATY


Nie pobiera się.


  


TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego można odwołać się do Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty z siedzibą w Poznaniu ul. Kościuszki 93 w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


 


DODATKOWE INFORMACJE


Nauczyciel, który nie zdał egzaminu może ponownie (tylko raz w danej szkole) złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego po odbyciu, na jego wniosek i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy.


 


PODSTAWA PRAWNA


    art. 9b ust. 4 i art. 9g  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.)


    rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200)