POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > Gospodarka komunalna > Uzyskanie numeru porządkowego nieruchomości

Uzyskanie numeru porządkowego nieruchomości

 


UZYSKANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19; Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój 11 w budynku B Urzędu Gminy, tel. 61 438 37 32


 


Godziny otwarcia:


– poniedziałki 8.00 – 16.00


– od wtorku do piątku 7.00 – 15.00


 


WYMAGANE DOKUMENTY


– wniosek – druk dostępny w Referacie Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój 11 w budynku B Urzędu lub na stronie internetowej Urzędu


 


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW


Informacja Urzędu Gminy (parter budynku A)


 


TERMIN REALIZACJI


Wydanie stosownego zawiadomienia nastąpi bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości. Zawiadomienie można odebrać osobiście lub zostanie przesłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.


 


OPŁATY


Brak.


 


TRYB ODWOŁAWCZY


Brak.


 


DODATKOWE INFORMACJE


Brak.


 


PODSTAWA PRAWNA


– ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.)


– rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. poz. 1368)


– ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)


– ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

Załączniki:

  • wniosek o ustalenie numeru porządkowego.docx