POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > Gospodarka komunalna > Uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej

Uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej

 


UZYSKANIE DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU UMIESZCZENIA URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19; Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwai Leśnictwa, pokój nr 11 w budynku B Urzędu, tel. 61 438 37 32


 


Godziny otwarcia:


     poniedziałki 8.00-16.00


     od wtorku do piątku 7.00-15.00


 


WYMAGANE DOKUMENTY


    wniosek – druk dostępny w Referacie Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
pokój nr 11 (budynek B) lub na stronie internetowej Urzędu


 


Załączniki:


    mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego – obrysem w wyróżniającym się kolorze i podaniem wymiarów – w przypadku zajęcia chodnika – 1 egzemplarz, w przypadku zajęcia chodnika i jezdni – 2 egzemplarze


    ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego w przypadku budowy sieci lub dużych inwestycji liniowych;


   zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu określa sposób zabezpieczenia robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego lub informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;


    oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, jeżeli wymaga tego Prawo budowlane;


     harmonogram prowadzonych robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót).


 


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW


Informacja Urzędu Gminy (parter budynku A)


 


TERMIN REALIZACJI


Zgodnie z przepisami KPA do 30 dni, lecz zwykle usługa realizowana jest w terminie do 7 dni.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Decyzja zezwalająca na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i decyzja zezwalająca na umieszczenie infrastruktury technicznej.


 


OPŁATY


Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego oraz stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego.


Opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i rocznej stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.


 


Opłatę roczną za pierwszy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca ich wysokość stała się ostateczna, a za lata następne w terminie do 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok.


Opłatę za umieszczenie urządzenia nalicza się od daty jego umieszczenia.


 


Wpłat należy dokonać przelewem na konto Urzędu Gminy Miłosław, numer konta:


17 9681 0002 2200 0129 0011 0470


 


TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy Miłosław w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


 


DODATKOWE INFORMACJE


Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe i dojazdowe (za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg).


Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy oraz zajęcie pasa drogowego o powierzchni większej niż określonej w zezwoleniu, zarządca drogi pobiera w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości 10-krotnej opłaty.


 


PODSTAWA PRAWNA


     ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)


     ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)


     uchwała Nr XIX/144/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 497).


 

Załączniki:

  • wniosek_ zajecie pasa drogowego_urządzenie.doc