POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > Gospodarka komunalna > Uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

 MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19; Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 11 w budynku B Urzędu, tel. 61 438 37 32

 Godziny otwarcia:

     poniedziałki 8.00-16.00

    od wtorku do piątku 7.00-15.00

 WYMAGANE DOKUMENTY

    wniosek – druk dostępny w Referacie Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 11 (budynek B) lub na stronie internetowej Urzędu

 Załączniki:

    mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego – obrysem w wyróżniającym się kolorze i podaniem wymiarów – w przypadku zajęcia chodnika – 1 egzemplarz, w przypadku zajęcia chodnika i jezdni – 2 egzemplarze

    ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego w przypadku budowy sieci lub dużych inwestycji liniowych;

    zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu określa sposób zabezpieczenia robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego lub informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;

   oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, jeżeli wymaga tego Prawo budowlane;

    harmonogram prowadzonych robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót).

 MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Informacja Urzędu Gminy (parter budynku A)

 TERMIN REALIZACJI

Zgodnie z przepisami KPA do 30 dni, lecz zwykle usługa realizowana jest w terminie do 7 dni.

 SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja zezwalająca na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.

 OPŁATY

Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego oraz stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego.

Wpłat należy dokonać przelewem na konto Urzędu Gminy Miłosław, numer konta:

17 9681 0002 2200 0129 0011 0470

 TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy Miłosław w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 DODATKOWE INFORMACJE

Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe i dojazdowe (za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg).

Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego
w zezwoleniu zarządcy oraz zajęcie pasa drogowego o powierzchni większej niż określonej w zezwoleniu, zarządca drogi pobiera w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości 10-krotnej opłaty.

 PODSTAWA PRAWNA

     ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

    ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)

    uchwała Nr XIX/144/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 497).