POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > Gospodarka komunalna > Uzyskanie decyzji o lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi gminnej

Uzyskanie decyzji o lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi gminnej

UZYSKANIE DECYZJI O LOKALIZACJĘ/PRZEBUDOWĘ ZJAZDU


Z DROGI GMINNEJ


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19; Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwai Leśnictwa, pokój nr 11 w budynku B Urzędu, tel. 61 438 37 32


 


Godziny otwarcia:


     poniedziałki 8.00 – 16.00


     od wtorku do piątku 7.00 – 15.00


 


WYMAGANE DOKUMENTY


     wniosek – druk dostępny w Referacie Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
(pokój nr 11 w budynku B) lub na stronie internetowej Urzędu


 


Załączniki:


     kopia tytułu prawnego do nieruchomości


     projekt zagospodarowania działki i określenie sposobu włączenia przedmiotowej inwestycji do drogi


     kopia decyzji o warunkach zabudowy jeżeli była wydana


     plan sytuacyjny zagospodarowania terenu działki w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesiona lokalizacją zjazdu.


 


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW


Informacja Urzędu Gminy (parter budynku A)


 


TERMIN REALIZACJI


Zgodnie z przepisami KPA do 30 dni, lecz zwykle usługa realizowana jest w terminie do 7 dni.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Decyzja o lokalizacji/przebudowie zjazdu.


 


OPŁATY


Składający wniosek zobowiązany jest uiścić opłatę skarbową za decyzję o lokalizacji /przebudowie zjazdu w kwocie 82,00 zł – zgodnie z częścią III ust. 44 pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)
Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku. Z opłaty skarbowej zwolnione są decyzje o lokalizacji /przebudowie zjazdu związane z budownictwem mieszkaniowym.


 


Wpłat należy dokonać przelewem na konto Urzędu Gminy Miłosław, numer konta:


17 9681 0002 2200 0129 0011 0470


 


TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy Miłosław w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


 


DODATKOWE INFORMACJE


Uzyskana decyzja zezwalająca na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi gminnej nie upoważnia do rozpoczęcia robót budowlanych. Stanowi ona dokument niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę. Roboty można rozpocząć po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę wydaną przez Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego we Wrześni.


 


PODSTAWA PRAWNA


     ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),


     ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.),


     ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.),


     rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.).

Załączniki:

  • wniosek_zjazd.doc