POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > Oświata > Uzyskanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Uzyskanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

UZYSKANIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Miłosław, ul. Wrzesińska 19, Urząd Gminy Miłosław, Referat Organizacyjny, Kadr i Edukacji


pokój 31/1 w budynku A Urzędu, tel. 61 438 37 55


e-mail: ehut@miloslaw.info.pl


 


Godziny otwarcia:


–   poniedziałek 8.00-16.00


   od wtorku do piątku 7.00-15.00


 


WYMAGANE DOKUMENTY


Wniosek o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – druk dostępny w Urzędzie Gminy Miłosław (pokój 31/1 w budynku A) lub na stronie internetowej


 


Załączniki:


Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów:


1. Potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (dyplom mistrzowski, świadectwa, uprawnienia pedagogiczne),


2. Umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,


3. Świadectwo pracy, 


4. Dyplom, świadectwo potwierdzające, iż młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin lub oryginał zaświadczenia potwierdzającego, iż młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.


Ponadto


5. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,


6. Wszystkie zaświadczenia (oryginały lub poświadczone kopie) o pomocy de minimis, jaką pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.


 


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW


Informacja Urzędu Gminy (parter budynku A) lub pokój nr 31/1 w budynku A


 


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


W terminie 30 dni wydawana jest decyzja o odmowie przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika, natomiast decyzja o przyznaniu dofinansowania wydawana jest w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji od Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu środków. Decyzja przyznająca dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika określa jego wysokość oraz termin wypłaty.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Sprawa kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.


 


OPŁATY


Nie pobiera się.


 


TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Miłosław, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


 


DODATKOWE INFORMACJE


Pracodawca składa wniosek w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.


Wypłata dofinansowania następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Urząd środków od Wojewody Wielkopolskiego. Wypłata środków przekazywana jest na konto wskazane przez wnioskującego.


Od 1 września 2012 r. pracodawcy, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w następującej wysokości:


1) w przypadku nauki zawodu – do 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy, dofinansowanie wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,


2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.


 


PODSTAWA PRAWNA


–   ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.)


–   ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 z późn. zm.)


–   rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).


 


Ponadto na podstawie § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.) pracodawca zobowiązany jest do zawiadomienia Burmistrza Gminy Miłosław o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem.

Załączniki:

  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf
  • Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza.pdf
  • Załączniki:

  • oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy.pdf
  • zawiadomienie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem.pdf
  • Oświadczenia – pom. publ..pdf
  • Oświadczenie składane przez przedsiebiorcę.pdf
  • Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych.pdf
  • Załączniki:

  • oświadczenie o obowiązku lub braku obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych.pdf