POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Majątek Gminy

Na majątek gminy składają się aktywa (prawa majątkowe) i pasywa (długi). Własność i inne prawa majątkowe gminy oraz innych gminnych osób prawnych jest mieniem komunalnym. Własność komunalna to najbardziej chronione i mające najwięcej uprawnień prawo gminnej osoby prawnej do korzystania z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa, a w szczególności do pobierania pożytków i innych dochodów z rzeczy oraz rozporządzania rzeczą w granicach określonych ustawami i zasadami współżycia społecznego.

Oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Burmistrz albo działający na podstawie jego upoważnienia Zastępca Burmistrza samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Burmistrza osobą. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upoważnionej. Przez zarząd mieniem należy rozumieć działania, które wyrażają wolę “na zewnątrz” (wobec podmiotów pozostających poza szeroko rozumianą strukturą gminy) w formie cywilnoprawnej oraz mają na celu nawiązanie, zmianę lub zniesienie prawa własności bądź innego prawa majątkowego.

Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza.

Jednostki pomocnicze (sołectwa) korzystają z mienia komunalnego w zakresie określonym w statutach tych jednostek.

Oprócz majątku Gmina posiada dobra osobiste, tj. wartości niemajątkowe, dzięki którym może funkcjonować zgodnie ze swym zakresem działań. Do dóbr osobistych Gminy można zaliczyć np. jej nazwę, herb, nietykalność pomieszczeń zajmowanych przez organy Gminy i pracowników Urzędu Gminy.