POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Gmina > Charakterystyka ogólna > Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych

Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych

Aktami publicznoprawnymi są akty normatywne i akty administracyjne.

Akty normatywne ustanawiają normy postępowania (wskazują określone zachowania jako nakazane, zakazane lub dozwolone). Adresat normy określony jest generalnie, a sytuacja, w której się znajduje, abstrakcyjnie. Wśród aktów normatywnych wyróżnia się akty prawa miejscowego, powszechnie obowiązujące na obszarze działania organu, który je ustanowił.

Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego (przepisów prawnych) obowiązujących na obszarze gminy. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym organy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie: wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych, organizacji urzędów i instytucji gminnych, zasad zarządu mieniem gminy, zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń. W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących Rada Miejska może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Przepisy porządkowe mogą przewidywać za ich naruszenie karę grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

Akty prawa miejscowego ustanawia Rada Miejska w formie uchwały. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Burmistrz. Projekt uchwały powinien być przedłożony wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz przedstawić ewentualne skutki finansowe jej realizacji.

W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać Burmistrz w formie zarządzenia, które podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady. W razie nieprzedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarządzenia Rada określi termin utraty jego mocy obowiązującej. Burmistrz ma obowiązek przesłać przepisy porządkowe do wiadomości wójtom i burmistrzom sąsiednich gmin oraz Staroście Powiatu następnego dnia po ich ustanowieniu.

Do kategorii aktów normatywnych należą także tzw. akty prawotwórcze kierownictwa wewnętrznego. Akty takie nie zawierają przepisów powszechnie obowiązujących i mogą być kierowane jedynie do podmiotów podległych organizacyjnie organowi, który je wydaje.

Akty normatywne wydawane przez organy Gminy Miłosław podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, przy czym w przypadku aktów prawa miejscowego ogłoszenie to ma charakter promulgacyjny (ogłoszenie jest warunkiem nabrania przez akt mocy obowiązującej i jego wejścia w życie po upływie odpowiedniego vacatio legis).

Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ Gminy Miłosław w sprawie z zakresu administracji publicznej, może – po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia – zaskarżyć je do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

Akty administracyjne określają normy postępowania dla indywidualnie oznaczonego adresata w konkretnej sytuacji. Aktami administracyjnymi są m.in. decyzje administracyjne, wydawane przez Burmistrza lub upoważnionych przez niego pracowników Urzędu Gminy w toku postępowania administracyjnego w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.