POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > Podatki > Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości

Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19, Referat Finansowo-Budżetowy, pokój nr 12 w budynku A Urzędu, tel. 61 438 20 25

WYMAGANE DOKUMENTY

   

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości – druk dostępny w Urzędzie (pokój nr 12 w budynku A) i na stronie internetowej

  Załączniki:

   • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia (jeżeli jest wymagana).
   • Jeżeli wniosek jest składany przez pełnomocnika, wymagane jest pisemne pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczonej opłaty skarbowej.                                        

   •  

   TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

   Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

   SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

   Sprawa kończy się wydaniem zaświadczenia lub postanowieniem o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści. Zaświadczenie można odebrać osobiście,  przez pełnomocnika lub zostanie wysyłane za pośrednictwem poczty. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia jest wysyłane za pośrednictwem poczty.

   OPŁATY

   Opłatę skarbową uiszcza się w wysokości:

   21,00 zł – za wydanie zaświadczenia, jeżeli podlega opłacie skarbowej

   17,00 zł – za pełnomocnictwo.

   Wpłat należy dokonać przelewem na konto Urzędu Gminy Miłosław, numer konta:

   17 9681 0002 2200 0129 0011 0470 

   TRYB ODWOŁAWCZY

   Zażalenie od postanowienia odmowy wydania zaświadczenia można złożyć w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Miłosław.

   Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

   DODATKOWE INFORMACJE

   Informacje na temat zwolnień i wyłączeń z opłaty skarbowej można uzyskać pod numerem 61 438 20 25

   Zwolnienia i wyłączenia z opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111)

   PODSTAWA PRAWNA

     

     • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111)

     • art. 306e i 306c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.)

     • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572)

    Załączniki: