POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > REJESTR INSTYTUCJI KULTURY i KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY > REJESTR INSTYTUCJI KULTURY I KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY I KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miłosław jest prowadzony na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz.189), które weszło w życie 21 maja 2012 r.

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miłosław:

1. Rejestr instytucji kultury prowadzi Referat rozwoju, kultury, sportu i promocji adres: ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław, Tel: 61 438 37 37, e-mail: promocja@miloslaw.info.pl

2. Zgodnie z §10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępnienia rejestru instytucji kultury rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora, tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miłosław.

3. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

§ otwarty dostęp do zawartości rejestru,

§ wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

4. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

5. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie organizatora, tj. w siedzibie Urzędu Gminy Miłosław w Referacie rozwoju, kultury, sportu i promocji.

 6. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z  2023 poz. 2111) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej w Urzędzie Gminy Miłosław należy dokonywać na konto: 17 9681 0002 2200 0129 0011 0470 PBS Września O/Miłosław

Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.