POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > Nabór uzupełniający dzieci do Żłobka Radosna Kraina w Orzechowie

Nabór uzupełniający dzieci do Żłobka Radosna Kraina w Orzechowie

    Dyrektor Żłobka Radosna Kraina w Orzechowie


O G Ł A S Z A   N A B Ó R   U Z U P E Ł N I A J Ą C Y


dzieci do


  Ż Ł O B K A


 RADOSNA KRAINA W ORZECHOWIE


ul. Klubowa 1, 62 – 322 Orzechowo


na okres od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.


Nabór będzie prowadzony w dniach


od 6 do 24 czerwca 2022 r. do godz. 15.00


 


Prosimy o składanie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych osobiście


 


w Żłobku Radosna Kraina w Orzechowie,


ul. Klubowa 1, 62 – 322 Orzechowo


w godzinach pracy żłobka (od godz. 6.30 do godz. 16.30)


 


Dokumenty zgłoszeniowe można pobrać ze strony internetowej


https://tmp.bip.miloslaw.info.pl w zakładce „Żłobki” (Poradnik Mieszkańca)


lub osobiście w Żłobku Radosna Kraina w Orzechowie.


Zgodnie ze Statutem Żłobka do placówki będą przyjmowane dzieci w wieku
od 20 tygodnia do 3 lat. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci, których rodzice/opiekunowie zamieszkują, pracują lub pobierają naukę na terenie Gminy Miłosław. Pozostałe kryteria wraz z punktacją zostały zapisane w Statucie Żłobka. W przypadku jednakowej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.


O wynikach rekrutacji rodzice zostaną poinformowani dn. 30 czerwca 2022 r., po godz. 15.00


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, w okresie 01.06.2021-30.06.2023.

Załączniki:

  • Rekrutacja Żłobek- wrzesień.rar