POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Ochrona środowiska > CZYSTE POWIETRZE > Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Urząd Gminy w Miłosławiu

Pokój 11B

Program „Czyste Powietrze”

„CZYSTE POWIETRZE” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

• Właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub

• Wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:

·         Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł,

·         Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

1 564 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub

2 189 zł (gospodarstwo jednoosobowe),

·         Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

900 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub

1 260 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

Ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, a dla beneficjenta uprawnionego do najwyższego poziomu dofinansowania – nie może przekroczyć dwudziestokrotności.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw), powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego (w Gminie Miłosław ww. zaświadczenia wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej).

W przypadku najwyższego poziomu dofinansowania – gdy wnioskodawca ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego – nie musi dostarczać zaświadczenia o dochodach, wystarczy zaświadczenie wydane na jego wniosek, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta , potwierdzające ustalone prawo do ww. zasiłku, zawierające dodatkowo wskazanie jego rodzaju i okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

FORMA DOFINANSOWANIA

• Dotacja (wniosek składany do wfośigw, za pośrednictwem gminy lub przez portal gov.pl)

• Dotacja z PREFINANSOWANIEM (wniosek wypełniany elektronicznie i wysyłany z elektronicznym podpisem lub wypełniany elektronicznie, drukowany, podpisywany ręcznie i wysyłany do wfośigw lub składany przez punkt gminny w formie papierowej

• Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach, których lista aktualizowana jest na stronie czystepowietrze.gov.pl).

Przydatne linki:

Link do Portalu Beneficjenta https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/

https://czystepowietrze.gov.pl/

https://czystepowietrze.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/

https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Uprzejmie prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu spotkania.

Dane potrzebne do wypełnienia wniosku:

– dane wnioskodawcy (tj. imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, email, nr telefonu)

– dane współmałżonka i współwłaścicieli

– numer NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)

– numer rachunku bankowego wnioskodawcy, na który ma zostać przekazana dotacja

– numer ewidencyjny działki oraz numer księgi wieczystej

– rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy

– powierzchnia całkowita budynku w m2

– powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej (jeżeli dotyczy)

– ostatnie zeznanie podatkowe PIT

– liczbę ha przeliczeniowych z roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie (dotyczy działalności rolniczej)

– planowany koszt inwestycji

– data pierwszego poniesionego kosztu (jeżeli został poniesiony przed złożeniem wniosku)

– w przypadku ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania – zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy wydawane przez Gminę

UWAGA: Zmiany w programie „Czyste Powietrze” od 3 stycznia 2023 roku. Więcej informacji w linkach poniżej:

Link nr 1 (załącznik program Czyste Powietrze_zmiany_grafiki merytoryczne 15.12.2022.pdf)

Link nr 2 (załącznik program Czyste Powietrze_zmiany_ogłoszenie 15.12.2022.pdf)

Załączniki: