POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Ochrona środowiska > CZYSTE POWIETRZE > Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Urząd Gminy w Miłosławiu

Tel. 61 438 37 32

Pokój 11B

W punkcie konsultacyjnym Programu Czyste Powietrze uzyskasz informacje o Programie i zasadach składania wniosku o dofinansowanie, znajdziesz materiały informacyjne o Programie, sprawdzisz czy kwalifikujesz się do udziału w Programie, uzyskasz nieodpłatną pomoc w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie , złożysz wniosek a także uzyskasz pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Uprzejmie prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu spotkania.

Realizacja Programu „Czyste Powietrze” w Gminie Miłosław (stan na 30.06.2024r.):

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 312

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 148

Kwota wypłaconych dotacji (zł): 3 399 755,24

Program „Czyste Powietrze”

„CZYSTE POWIETRZE” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych.

Więcej o programie na stronie internetowej:  https://czystepowietrze.gov.pl/

Do kogo skierowany jest program:

Część I: dla beneficjentów chcących skorzystać z podstawowego poziomu dofinansowania

Osoby fizyczne, których dochód roczny nie przekracza kwoty 135 000 zł, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W przypadku, gdy beneficjent uzyskuje dochody z różnych źródeł, należy je zsumować, przy czym suma tych dochodów nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.

Część II: dla beneficjentów chcących skorzystać z podwyższonego poziomu dofinansowania

Osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

– są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,

– przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

* 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

* 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Część III: dla beneficjentów chcących skorzystać z najwyższego poziomu dofinansowania

Osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

– są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

– przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

* 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

* 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

UWAGA

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw), powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego (w Gminie Miłosław ww. zaświadczenia wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej).

Kwota dotacji:

Dla Beneficjentów uprawionych do podstawowego poziomu dofinansowania – do 66 000 zł

Dla Beneficjentów uprawionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – do 99 000 zł

Dla Beneficjentów uprawionych do najwyższego poziomu dofinansowania – do 135 000 zł

Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1200 zł na audyt energetyczny.

Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej uznawane są za niekwalifikowane.

FORMA DOFINANSOWANIA

  • Dotacja (wniosek składany do wfośigw, za pośrednictwem gminy lub przez portal gov.pl)
  • Dotacja z PREFINANSOWANIEM (wniosek wypełniany elektronicznie i wysyłany z elektronicznym podpisem lub wypełniany elektronicznie, drukowany, podpisywany ręcznie i wysyłany do wfośigw lub składany przez punkt gminny w formie papierowej
  • Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach, których lista aktualizowana jest na stronie czystepowietrze.gov.pl).

Uwaga!

Możliwe jest uzyskanie dotacji bez konieczności wymiany źródła ciepła, do docieplenia budynku, wymiany okien, drzwi, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, pod warunkiem, że dom ogrzewa źródło ciepła inne niż na paliwo stałe, albo kocioł na paliwo stałe, ale co najmniej 5 klasy.

Aktualne zmiany w Programie Czyste Powietrze

https://czystepowietrze.gov.pl/media/informacje-prasowe/od-kwietnia-2024-r-zmiany-w-programie-czyste-powietrze

Dane potrzebne do wypełnienia wniosku:

– dane wnioskodawcy (tj. imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, email, nr telefonu)

– dane współmałżonka i współwłaścicieli

– numer NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)

– numer rachunku bankowego wnioskodawcy, na który ma zostać przekazana dotacja

– numer ewidencyjny działki oraz numer księgi wieczystej

– rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy

– powierzchnia całkowita budynku w m2

– powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej (jeżeli dotyczy)

– ostatnie zeznanie podatkowe PIT

– liczbę ha przeliczeniowych z roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie (dotyczy działalności rolniczej)

– data pierwszego poniesionego kosztu (jeżeli został poniesiony przed złożeniem wniosku)

Przygotuj niezbędne dokumenty:

– zgodę współwłaściciela/współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia (jeżeli dotyczy)

– zgodę współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązań w ramach umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy)

– zaświadczenie o dochodach  w przypadku ubiegania się o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania tj. zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy wydawane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu

– umowę/umowy z wykonawcą/wykonawcami (jeśli wnioskujesz o dotację z prefinansowaniem)

Załączniki do pobrania na dole strony.

Przydatne linki:

Link do Portalu Beneficjenta https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/

https://czystepowietrze.gov.pl/

https://czystepowietrze.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/

Kalkulator grubości izolacji  https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

http://kalkulatordotacji.czystepowietrze.gov.pl/

https://lista-zum.ios.edu.pl/

Aktualne zmiany w Programie Czyste Powietrze:

https://czystepowietrze.gov.pl/wazne-komunikaty/zmiany-w-programie-czyste-powietrze-dotyczace-pomp-ciepla/