POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Zamówienia publiczne > Przetargi > 2020 > Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miłosław w 2021 roku – IŚR.271.ZP.9.2020

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miłosław w 2021 roku – IŚR.271.ZP.9.2020

Burmistrz Gminy Miłosław


ul. Wrzesińska 19


62-320 Miłosław


ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 214 000 euro


Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z terenu Gminy Miłosław
w 2021 roku


IŚR.271.ZP.9.2020


Czas obowiązania umowy: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.


Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Miłosław, ul. Wrzesińska 19 pok. nr 11/1 B lub pobrać plik zawierający SIWZ wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.


Otwarcie ofert nastąpi 10 grudnia 2020 r. w Sali Narad


w siedzibie Zamawiającego o godz. 10:30


Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
w Sekretariacie pokój nr 24 – do dnia 10 grudnia 2020 r. do godz. 10:00.


Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.


Kryterium oceny ofert:


CENA – 60 %


TERMIN PŁATNOŚCI – 40%


 


Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych


pod numerem 759758-N-2020 z dnia 01.12.2020 roku


 


 


Burmistrz Gminy Miłosław


/-/ Hubert Gruszczyński

Załączniki:

 • Ogłoszenie BZP nr 759758-N-2020 z dnia 01.12.2020.pdf
 • SIWZ.pdf
 • zał. nr 1 OFERTA (formularz ofertowy).pdf
 • zał. nr 1 oferta(formularz ofertowy).docx
 • zał. nr 2 PROJEKT UMOWY.pdf
 • zał. nr 3 zobowiązanie.docx
 • zał. nr 4.1 – wykaz usług.docx
 • zał. nr 4.2 – wykaz pojazdów.docx
 • zał. nr 5 oświadczenie o wykluczeniu.docx
 • zał. nr 6 oświadczenie o spełnieniu warunków.docx
 • zał. nr 7 grupa kapitałowa.docx
 • zał. nr 8 zestawienie gospodarstw.pdf