POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Zamówienia publiczne > Przetargi > 2019 > Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów gminy Miłosław (01.01.2020-31.12.2020) > Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów gminy Miłosław (01.01.2020-31.12.2020)

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów gminy Miłosław (01.01.2020-31.12.2020)

Burmistrz Gminy Miłosław


ul. Wrzesińska 19


62-320 Miłosław


ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 221 000 euro


Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miłosław


Czas obowiązania umowy: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.


Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Miłosław, ul. Wrzesińska 19 pok. nr 11/1 B lub pobrać plik zawierający SIWZ wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.


Otwarcie ofert nastąpi 29 listopada 2019 r. w Sali Narad


w siedzibie Zamawiającego o godz. 10:30


Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
w Sekretariacie pokój nr 24 – do dnia 29 listopada 2019 r. do godz. 10:00.


Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.


Kryterium oceny ofert:


CENA – 60 %


PRACA INSTALACJI – 20%


TERMIN PŁATNOŚCI – 20%


 


Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych


pod numerem 625500-N-2019 z dnia 2019-11-21


 


 


Burmistrz Gminy Miłosław


/-/ Hubert Gruszczyński


 

Załączniki:

  • OGŁOSZENIE BZP NR 625500-N-2019 Z DNIA 2019-11-21.pdf
  • SIWZ.pdf
  • Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx
  • załącznik nr 1 Formularz ofertowy.pdf
  • Załącznik nr 2 wzór umowy.pdf
  • Załącznik nr 3 Zobowiązanie.docx
  • Załącznik nr 4 Wykaz sprzętu.docx
  • Załącznik nr 5 oświadczenie o wykluczeniu.docx
  • Załącznik nr 6 oświadczenie o spełnieniu warunków.docx
  • Załącznik nr 7 grupa kapitałowa.docx