POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > Nabór na stanowisko inspektora ds. programów pomocowych i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Referacie rozwoju, kultury sportu i promocji w Urzędzie Gminy Miłosław

Nabór na stanowisko inspektora ds. programów pomocowych i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Referacie rozwoju, kultury sportu i promocji w Urzędzie Gminy Miłosław

 


Miłosław, 13 listopada 2019 r.


 


Burmistrz Gminy Miłosław


ogłasza nabór


na stanowisko inspektor ds. programów pomocowych i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Referacie rozwoju, kultury sportu i promocji


w Urzędzie Gminy Miłosław


ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław


 


 


1.     Wymagania niezbędne:


1)    obywatelstwo polskie,


2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,


3)    wykształcenie wyższe administracyjne,


4)    co najmniej 3-letni staż pracy


5)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,


6)    nieposzlakowana opinia.


2.     Wymagania dodatkowe:


1)    znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, finansów publicznych i o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,


2)    umiejętność obsługi komputera i aplikacji biurowych,


3)    komunikatywność oraz dobra organizacja pracy,


4)    dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej.


3.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


1) współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,


2) obsługa administracyjna współpracy z miastami partnerskimi,


3) koordynowanie działań na rzecz promocji gminy, w tym prowadzenie kampanii
    promocyjnych Urzędu,


4) obsługa prasowa Urzędu oraz bieżąca analiza informacji i publikacji prasowych związanych
    z działalnością Burmistrza i podległych mu jednostek organizacyjnych,


5) prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Urzędu,


6) bieżące monitorowanie informacji o możliwościach pozyskiwania środków z instytucji
    wdrażających fundusze strukturalne i inne fundusze pomocowe,


7) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem studiów wykonalności i innych
    dokumentów niezbędnych do skutecznego aplikowania o środki zewnętrzne,


8) wdrażanie i rozliczanie projektów, które uzyskały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych,


9) prowadzenie dokumentacji dotyczącej złożonych wniosków oraz pozyskanych środków
    z funduszy krajowych i zagranicznych,


10) udzielanie informacji o programach dostępnych dla organizacji pozarządowych i wstępne
          doradztwo w zakresie przygotowywania wniosków aplikacyjnych,


4.     Warunki pracy na stanowisku:


1)    zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w pełnym wymiarze czasu pracy,


2)    praca biurowa w siedzibie Urzędu,


3)    praca w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym, obsługa urządzeń technicznych (komputer, kserokopiarka),


4)    pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy na czas nieokreślony.


5.     Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych


W październiku 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Miłosław wynosił ponad 6 %.


6.     Wymagane dokumenty:


1)   list motywacyjny,


2)   krótki życiorys (CV) – z uwzględnieniem przebiegu nauki i kariery zawodowej,


3)   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,


4)   kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (dyplom ukończenia studiów) i staż pracy,


5)   oświadczenia:


–       o obywatelstwie polskim, o zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,


–       o tym, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,


–       o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o zapoznaniu z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych,


6)   inne (dodatkowe) dokumenty dotyczące posiadanych kwalifikacji i umiejętności.


Klauzula informacyjna oraz wzory oświadczeń wymienionych w pkt 5 i kwestionariusz osobowy wymieniony w pkt 3 stanowią załączniki do ogłoszenia.


7.     Termin i miejsce składania dokumentów


Wymagane dokumenty aplikacyjne, opatrzone własnoręcznym podpisem, można składać osobiście w Sekretariacie Urzędu (budynek A, I piętro) lub przesłać na adres: Urząd Gminy, ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław z dopiskiem: „Nabór na stanowisko -inspektor ds. programów pomocowych i współpracy z organizacjami pozarządowymi” w terminie do dnia 25 listopada 2019 r. (do godz. 16.00).


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


8.     Informacje uzupełniające


Nabór przeprowadza się w 2 etapach:


1)      analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,


2)      rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne.


O miejscu i terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W tym celu niezbędne jest podanie przez kandydatów numeru telefonu i/lub adresu e-mail.


Informacja o wyniku naboruzostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Miłosław oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.tmp.bip.miloslaw.info.pl/ w terminie do 28 listopada2019 r.


Warunkiem przyjęcia do pracy będzie brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania ww. stanowiska.


 


 


BURMISTRZ


(-) Hubert Gruszczyński