POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > Nabór na stanowisko inspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie finansowo-budżetowym w Urzędzie Gminy Miłosław

Nabór na stanowisko inspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie finansowo-budżetowym w Urzędzie Gminy Miłosław

 


Miłosław, 13 listopada 2019 r.


 


Burmistrz Gminy Miłosław


ogłasza nabór


na stanowisko inspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie finansowo-budżetowym
wUrzędzie Gminy Miłosław


ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław


 


 


1.     Wymagania niezbędne:


1)    obywatelstwo polskie,


2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,


3)    wykształcenie wyższe ekonomiczne,


4)    co najmniej 3-letni staż pracy


5)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,


6)    nieposzlakowana opinia.


2.     Wymagania dodatkowe:


1)    znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, finansów publicznych, rachunkowości i o podatku od towarów i usług  


2)    umiejętność obsługi komputera i aplikacji biurowych,


3)    komunikatywność oraz dobra organizacja pracy,


4)    dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej.


3.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 1. Dekretacja dokumentów księgowych,
 2. Prowadzenie księgi rachunkowej Urzędu Gminy.  Księgowanie dokumentów dotyczących zakupów Urzędu w tym zakupów w zakresie środków zewnętrznych.
 3. Prowadzenie ewidencji związanej z kontem depozytowym i dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 4. Prowadzenie rejestru otrzymanych faktur i przekazanie ich do merytorycznej kontroli i opisu.
 5. Sprawdzanie dokumentów dotyczących zakupu czy wydatek jest zgodny z planem finansowo rzeczowym czy zastosowano prawidłową klasyfikację budżetową, rozliczanie i księgowanie delegacji służbowych i innych dokumentów księgowych.
 6. Prowadzenie ewidencji na kontach Urzędu
 7. Uzgadnianie konta ewidencji syntetycznej z analityką oraz ich weryfikacja
 8. Przygotowywanie danych do półrocznej informacji i rocznego sprawozdania z wykonania budżetu.
 9. Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno – rachunkowym
 10. Sporządzanie analizy stopnia zaangażowania w stosunku do planowanych kwot ujętych we właściwych uchwałach zarządu bądź Rady
 11. Przygotowywanie dokumentów (rachunki, faktury, itp.) do zapłaty i sporządzanie przelewów oraz kontrolowanie białej listy podatników i stosowanie podzielonej płatności w zakresie podatku VAT.
 12. Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży podatku VAT dla Urzędu Gminy.
 13. Prowadzenie rejestru zakupu podatku VAT i rejestru sprzedaży oraz wystawianie f-ry VAT

dla jednostek oświatowych. 1. Przyjmowanie, sprawdzanie i księgowanie częściowych deklaracji VAT od jednostek budżetowych.
 2. Sporządzanie deklaracji VAT dla Gminy
 3. Przesyłanie do Urzędu Skarbowego pliku JPK.

4.     Warunki pracy na stanowisku:


1)    zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w pełnym wymiarze czasu pracy,


2)    praca biurowa w siedzibie Urzędu,


3)    praca w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym, obsługa urządzeń technicznych (komputer, kserokopiarka),


4)    pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy na czas nieokreślony.


5.     Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych


W październiku 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Miłosław wynosił ponad 6 %.


6.     Wymagane dokumenty:


1)   list motywacyjny,


2)   krótki życiorys (CV) – z uwzględnieniem przebiegu nauki i kariery zawodowej,


3)   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,


4)   kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (dyplom ukończenia studiów) i staż pracy,


5)   oświadczenia:


–       o obywatelstwie polskim, o zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,


–       o tym, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,


–       o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o zapoznaniu z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych,


6)   inne (dodatkowe) dokumenty dotyczące posiadanych kwalifikacji i umiejętności.


Klauzula informacyjna oraz wzory oświadczeń wymienionych w pkt 5 i kwestionariusz osobowy wymieniony w pkt 3 stanowią załączniki do ogłoszenia.


7.     Termin i miejsce składania dokumentów


Wymagane dokumenty aplikacyjne, opatrzone własnoręcznym podpisem, można składać osobiście w Sekretariacie Urzędu (budynek A, I piętro) lub przesłać na adres: Urząd Gminy, ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław z dopiskiem: „Nabór na stanowisko -inspektor ds. księgowości budżetowej” w terminie do dnia 25 listopada 2019 r. (do godz. 16.00).


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


8.     Informacje uzupełniające


Nabór przeprowadza się w 2 etapach:


1)      analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,


2)      rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne.


O miejscu i terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W tym celu niezbędne jest podanie przez kandydatów numeru telefonu i/lub adresu e-mail.


Informacja o wyniku naboruzostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Miłosław oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.tmp.bip.miloslaw.info.pl/ w terminie do 28 listopada2019 r.


Warunkiem przyjęcia do pracy będzie brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania ww. stanowiska.


 


 


BURMISTRZ


(-) Hubert Gruszczyński