POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy

Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy

Miłosław, 2 września 2019 r.


 


Burmistrz Gminy Miłosław


ogłasza nabór


na stanowisko Sekretarza Gminy


w Urzędzie Gminy Miłosław


ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław


 


1.      Wymagania niezbędne:


1)   obywatelstwo polskie,


2)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,


3)   wykształcenie wyższe,


4)   co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych


5)   brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,


6)   nieposzlakowana opinia.


2.      Wymagania dodatkowe:


1)   znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu pracy, a także przepisów z zakresu finansów publicznych, Prawa zamówień publicznych, działalności pożytku publicznego i wolontariatu oraz rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,


2)   umiejętność analizy dokumentów, sporządzania pism urzędowych i opracowywania projektów aktów prawnych,


3)   umiejętność obsługi komputera i aplikacji biurowych,


4)   komunikatywność oraz dobra organizacja pracy,


5)   dyspozycyjność.


3.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


1)     zapewnianie właściwej organizacji pracy Urzędu oraz przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,


2)     koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów statutów i regulaminów organizacyjnych,


3)     realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi, w tym nadzór nad opracowywaniem zakresów czynności na stanowiskach pracy w Urzędzie,


4)     dekretowanie korespondencji oraz nadzór nad jej przekazywaniem na referaty i stanowiska,


5)     koordynowanie realizacji zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów, referendów i konsultacji z mieszkańcami,


6)     koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza,


7)     nadzór w zakresie przestrzegania przez pracowników Urzędu Kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej oraz regulaminów i instrukcji wewnętrznych obowiązujących w Urzędzie,


8)     nadzór nad prawidłowym załatwianiem i ewidencjonowaniem skarg, wniosków i petycji,


9)     współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami, instytucjami i innymi podmiotami w zakresie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza,


10)  wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.


4.      Warunki pracy na stanowisku:


1)   zatrudnienie na stanowisku kierowniczym urzędniczym w pełnym wymiarze czasu pracy,


2)   praca o charakterze administracyjno-biurowym, praca w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym,


3)   pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy na czas nieokreślony.


5.      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych


W sierpniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Miłosław wynosił ponad 6 %.


6.      Wymagane dokumenty:


1)   list motywacyjny,


2)   krótki życiorys (CV) – z uwzględnieniem przebiegu nauki i kariery zawodowej,


3)   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,


4)   kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (dyplom ukończenia studiów) i staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),


5)   oświadczenia:


         o obywatelstwie polskim, o zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,


         o tym, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,


         o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o zapoznaniu z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych,


6)   inne (dodatkowe) dokumenty dotyczące posiadanych kwalifikacji i umiejętności.


Klauzula informacyjna oraz wzory oświadczeń wymienionych w pkt 5 i kwestionariusz osobowy wymieniony w pkt 3 stanowią załączniki do ogłoszenia.


7.      Termin i miejsce składania dokumentów


Wymagane dokumenty aplikacyjne, opatrzone własnoręcznym podpisem, można składać osobiście w Sekretariacie Urzędu (budynek A, I piętro) lub przesłać na adres: Urząd Gminy, ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy” w terminie do dnia 13 września 2019 r. (do godz. 15.00).


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


8.      Informacje uzupełniające


Nabór przeprowadza się w 2 etapach:


1)      analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,


2)      rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne.


O miejscu i terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W tym celu niezbędne jest podanie przez kandydatów numeru telefonu i/lub adresu e-mail.


Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Miłosław oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.tmp.bip.miloslaw.info.pl/ w terminie do 30 września 2019 r.


Warunkiem przyjęcia do pracy będzie brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania ww. stanowiska.


 


BURMISTRZ


(-) Hubert Gruszczyński


 

Załączniki:

  • Klauzula informacyjna.docx
  • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc
  • Wzory oświadczeń dla celów naboru.doc