POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > Nabór na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu

Nabór na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu

Miłosław, 9 sierpnia 2019 r.


 


Burmistrz Gminy Miłosław


ogłasza nabór


na stanowisko kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu


ul. Mostowa 18, 62-320 Miłosław


 


1.      Wymagania niezbędne:


1)   obywatelstwo polskie,


2)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,


3)   wykształcenie wyższe,


4)   co najmniej 5-letni staż pracy


5)   brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,


6)   nieposzlakowana opinia.


2.      Wymagania dodatkowe:


1)   znajomość przepisów ustaw: o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o gospodarce komunalnej, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także zagadnień z zakresu finansów publicznych i Prawa zamówień publicznych,


2)   znajomość zasad planowania i realizowania inwestycji,


3)   umiejętność obsługi komputera i aplikacji biurowych,


4)   prawo jazdy kat. B,


5)   komunikatywność oraz dobra organizacja pracy,


6)   dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zakresie szeroko pojętej działalności komunalnej, nadzoru inwestycji gminnych oraz zarządzania zespołem ludzi,


7)   posiadanie innych uprawnień i kwalifikacji mogących być uznane za przydatne na aplikowanym stanowisku.


3.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


1)   nadzór nad statutową działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej,


2)   wyznaczanie kierunków działania i rozwoju Zakładu,


3)   wykonywanie zadań z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Zakładu, w tym organizowanie, kierowanie, kontrola i ocena pracowników oraz zapewnienie przestrzegania w Zakładzie prawa, porządku i dyscypliny pracy,


4)   nadzór nad wykonywaniem przez skazanych pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian grzywny,


5)   opracowywania projektu rocznego planu finansowego oraz nadzór nad realizacją planu i sporządzanie sprawozdań z jego wykonania,


6)   sporządzanie informacji i sprawozdań dotyczących działalności statutowej Zakładu i realizowanych zadań inwestycyjnych,


7)   efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem i środkami finansowymi oraz dbanie o zabezpieczenie majątku Zakładu przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą,


8)   wydawanie warunków technicznych i uzgodnień projektowych,


9)   prowadzenie ewidencji gospodarki odpadami,


10)    prowadzenie technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,


11)    nadzór nad eksploatacją sieci i obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych,


12)    nadzór nad postępowaniami przetargowymi, procedurami i instrukcjami z obszaru działalności Zakładu.


4.      Warunki pracy na stanowisku:


1)   zatrudnienie na stanowisku kierowniczym urzędniczym w pełnym wymiarze czasu pracy,


2)   praca biurowa w siedzibie Zakładu, wymagająca również służbowych wyjazdów w teren,


3)   pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta jest na czas określony, z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy na czas nieokreślony.


5.      Wymagane dokumenty:


1)   list motywacyjny,


2)   krótki życiorys (CV) – z uwzględnieniem przebiegu nauki i kariery zawodowej,


3)   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,


4)   kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (dyplom ukończenia studiów),


5)   oświadczenia:


         o obywatelstwie polskim, o zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,


         o tym, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,


         o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o zapoznaniu z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych,


6)   inne (dodatkowe) dokumenty dotyczące posiadanych kwalifikacji i umiejętności.


Klauzula informacyjna oraz wzory oświadczeń wymienionych w pkt 5 i kwestionariusz osobowy wymieniony w pkt 3 stanowią załączniki do ogłoszenia.


6.      Termin i miejsce składania dokumentów


Wymagane dokumenty aplikacyjne, opatrzone własnoręcznym podpisem, można składać osobiście w Sekretariacie Urzędu (budynek A, I piętro) lub przesłać na adres: Urząd Gminy, ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław z dopiskiem: „Nabór na stanowisko kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu” w terminie do dnia 20 sierpnia 2019 r. (do godz. 15.00).


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


7.      Informacje uzupełniające


Nabór przeprowadza się w 2 etapach:


1)      analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,


2)      rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne.


O miejscu i terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W tym celu niezbędne jest podanie przez kandydatów numeru telefonu i/lub adresu e-mail.


Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Miłosław oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.tmp.bip.miloslaw.info.pl/ w terminie do 30 sierpnia 2019 r.


Warunkiem przyjęcia do pracy będzie brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania ww. stanowiska.


 


BURMISTRZ


(-) Hubert Gruszczyński


 

Załączniki:

  • Klauzula informacyjna.docx
  • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc
  • Wzory oświadczeń dla celów naboru.doc