POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Zamówienia publiczne > Przetargi > 2019 > Przebudowa ul. Wierzbowej, Leszczynowej, Kasztanowej i Kolejowej w Orzechowie - Etap II - 02.07.2019r. > Przebudowa ul. Wierzbowej, Leszczynowej, Kasztanowej i Kolejowej w Orzechowie – Etap II (IŚR.271.ZP.2.2019)

Przebudowa ul. Wierzbowej, Leszczynowej, Kasztanowej i Kolejowej w Orzechowie – Etap II (IŚR.271.ZP.2.2019)

Burmistrz Gminy Miłosław


ul. Wrzesińska 19


62-320 Miłosław


ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 5.548.000 euro


 


Przebudowa ul. Wierzbowej, Leszczynowej, Kasztanowej i Kolejowej w Orzechowie – Etap II


Termin wykonania robót: do 30 października 2019 r.


Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Miłosław, ul. Wrzesińska 19 pok. nr 11/1 B lub pobrać plik zawierający SIWZ wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.


Otwarcie ofert nastąpi 18 lipca 2019 r. w Sali Narad


w siedzibie Zamawiającego o godz. 10:30


Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
w Sekretariacie pokój nr 24 – do dnia 18 lipca 2019 r. do godz. 10:00.


Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.


Kryterium oceny ofert:


Cena – 60 %


Okres dodatkowej gwarancji  – 30%


Termin płatności – 10 %


Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych


pod numerem 567830-N-2019 z dnia 2019-07-02


 


 


Burmistrz Gminy Miłosław


/-/ Hubert Gruszczyński

Załączniki:

 • 1. OGŁOSZENIE BZP.pdf
 • 2. SIWZ.pdf
 • zał. nr 1 – oferta.docx
 • zał. nr 1 – oferta.pdf
 • zał. nr 1a – wykluczenie.docx
 • zał. nr 1b – warunki.docx
 • zał. nr 1c – doświadczenie.docx
 • zał. nr 1d – osoby.docx
 • zał. nr 1e – grupa.docx
 • zał. nr 2 – wór umowy.pdf
 • zał. nr 3 – zobowiązanie.docx
 • zał. nr 4 Dokumentacja projektowa.rar
 • zał. nr 5 przedmiar.pdf
 • zał. nr 6 SSTWiOR.rar