POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych > Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi nakłada na gminę obowiązek prowadzenia działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego na okres nie dłuższy niż 4 lata przez radę gminy.

Członkami Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miłosławiu powołanej zarządzeniem Burmistrza Gminy Miłosław z dnia  10 stycznia 2019 r. są:

Daria Kaczmarek – Przewodnicząca GKPiRPA

Zenon Górny – członek GKPiRPA

Hanna Spychała – członek GKPiRPA

Adres do korespondencji:

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Wrzesińska 19

62-320 Miłosław

Tel. 61 4382021

Komisja inicjuje i podejmuje działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynikające z przepisów art. 4¹ ust.1 i 3 ustawy, w szczególności poprzez:

  1. uczestniczenie w konstruowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dany rok oraz w przygotowaniu sprawozdania z realizacji Programu;
  2. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, w tym określonych w art. 25 i 26 ust.3 ustawy;
  3. opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zgodnie z zapisami ustawy;
  4. prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia oraz warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych – w zakresie ustalonym w ustawie.

Komisja podejmuje działania informacyjne i wspierające dla indywidualnych osób i rodzin, w których występuje problem alkoholowy.

Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego

Podstawą prawną funkcjonowania instytucji zobowiązania do leczenia odwykowego są zapisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zgodnie z zapisem art. 24 ustawy, postępowanie zobowiązujące do podjęcia leczenia odwykowego dotyczy wyłącznie osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

Uruchomienie procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego następuje na wniosek złożony do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wniosek może złożyć każda zainteresowana osoba (członek rodziny, pracownik pomocy społecznej, kurator sądowy, policjant, nauczyciel itd.)

Pomoc i wsparcie dla osób i rodzin z problemem alkoholowym na terenie gminy Miłosław prowadzi również:

Gminny Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Adres:

Miłosławskie Centrum Kultury

ul. Różowa 6

tel. 61 438 27 79

Czynny w drugą środę każdego miesiąca w godzinach od 14.00 do 18.00