POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > Nabór na stanowisko do spraw programów pomocowych

Nabór na stanowisko do spraw programów pomocowych

Miłosław, 19 listopada 2018 r.


Burmistrz Gminy Miłosław


ogłasza nabór


na stanowisko do spraw programów pomocowych


w Urzędzie Gminy Miłosław


ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław


 


1.      Wymagania niezbędne:


1) obywatelstwo polskie,


2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,


3) wykształcenie wyższe,


4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,


5) nieposzlakowana opinia.


2.      Wymagania dodatkowe:


1) znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego,


2) wiedza nt. źródeł finansowania i zasad ubiegania się o fundusze zewnętrzne,


3) umiejętność obsługi komputera i aplikacji biurowych,


4) komunikatywność oraz dobra organizacja pracy,


5) dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w jednostkach administracji samorządowej oraz praktyka w zakresie przygotowywania wniosków aplikacyjnych.


3.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


1) monitorowanie informacji w zakresie istniejących źródeł finansowania z funduszy Unii Europejskiej, programów rządowych i innych środkóworaz przygotowywanie propozycji dotyczących zadań Gminy kwalifikujących się do wsparcia w ramach ww. funduszy,


2) przygotowywanie w formie elektronicznej i papierowej wniosków aplikacyjnych o dotacje z funduszy UE oraz innych źródeł zewnętrznych,


3) przygotowywanie wniosków beneficjenta o płatność, sporządzanie sprawozdań oraz monitorowanie i ocena realizowanych projektów,


4) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem planów i strategii niezbędnych dla pozyskiwania funduszy unijnych,


5) informowanie gminnych jednostek organizacyjnych o możliwościach pozyskania środków na zadania realizowane w ramach ich działalności,


6) przygotowywanie wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy, a także protokołów złomu, wywrotów oraz nasadzeń,


7) organizowanie i udział w pracach komisji inwentaryzacyjnej ds. składników majątkowych Gminy (spis z natury),


8) obsługa programu komputerowego WIP (SYSTEM WINDYKACJI OPŁAT I PODATKÓW) w zakresie opłat za: zajęcie pasa drogowego, zatrzymania na przystankach, sprzedaż drewna,


9) obsługa programu komputerowego FAKTURA,


10) prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej z realizacją zadań na zajmowanym stanowisku.


4.      Warunki pracy na stanowisku:


1) zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w pełnym wymiarze czasu pracy,


2) praca w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym, obsługa urządzeń technicznych (komputer, kserokopiarka, skaner),


3) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy na czas nieokreślony.


5.      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych


W październiku 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Miłosław wynosił ponad 6 %.


6.      Wymagane dokumenty:


1) list motywacyjny,


2) krótki życiorys (CV) – z uwzględnieniem przebiegu nauki i kariery zawodowej,


3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,


4) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (dyplom ukończenia studiów),


5) oświadczenia:


– o obywatelstwie polskim, o zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,


– o tym, że kandydat  nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,


– o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o zapoznaniu z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych,


6) inne (dodatkowe) dokumenty dotyczące posiadanych kwalifikacji i umiejętności.


Klauzula informacyjna oraz wzory oświadczeń wymienionych w pkt 5 i kwestionariusz osobowy wymieniony w pkt 3 stanowią załączniki do ogłoszenia.


7.      Termin i miejsce składania dokumentów


Wymagane dokumenty aplikacyjne, opatrzone własnoręcznym podpisem, można składać osobiście w Sekretariacie Urzędu (budynek A, I piętro, pokój nr 24) lub przesłać na adres: Urząd Gminy, ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. programów pomocowych” w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. (do godz. 15.30).


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.


8.      Informacje uzupełniające


Nabór przeprowadza się w 3 etapach:


1) analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,


2) pisemny test sprawdzający wiedzę z dziedzin określonych w pkt 2.1,


3) rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy uzyskają najlepsze wyniki z testu.


W trakcie rozmowy przewidziana jest weryfikacja wiedzy i umiejętności określonych w pkt 2.2 i 2.3.


Drugi i trzeci etap naboru odbędzie się dnia 6 grudnia 2018 r. Test pisemny rozpocznie się o godz. 9.00 (miejsce – sala narad Urzędu Gminy), a po ustaleniu jego wyników zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.


Informacja o wyniku naboruzostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Miłosław oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.tmp.bip.miloslaw.info.pl/ w terminie do 12 grudnia 2018 r.


Warunkiem przyjęcia do pracy będzie brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania ww. stanowiska.


  


BURMISTRZ


(-) mgr Zbigniew Skikiewicz

Załączniki:

  • Klauzula informacyjna.docx
  • kwestionariusz dla osoby ubiegjącej się o zatrudnienie.doc
  • Wzory oświadczeń dla celów naboru.odt