POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > USC > Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej

Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej

ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE BRAK OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Stanu Cywilnego Miłosław, ul. Wrzesińska 19, pokój nr 1 w budynku B Urzędu, tel. 61 438-37-45


e-mail: agosciniak@miloslaw.info.pl


 


Godziny otwarcia:


     poniedziałki 8.00-16.00


     od wtorku do piątku 7.00-15.00


 


WYMAGANE DOKUMENTY


– wniosek o wydanie zaświadczenia,


– dokumenty tożsamości


 


Od 1 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z którą do załatwienia spraw nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie kraju, bowiem pozyskują je we własnym zakresie urzędy stanu cywilnego.


 


Dotyczy cudzoziemców:


– dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli została wydana;


– odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem wykonanym przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości, konsula lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG;


– zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie ze swoim prawem ojczystym wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości, konsula lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG. Jeżeli z treści zaświadczenia nie wynika stan cywilny, konieczne jest przedłożenie odpisu aktu stanu cywilnego, który potwierdza aktualny stan cywilny.


 


MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTÓW


Złożenie dokumentów: Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 1 w budynku B


Odbiór dokumentów: Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 1 w budynku B


 


TERMIN REALIZACJI


Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie po podpisaniu zapewnienia przez nupturientów.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Przy składaniu dokumentów nupturienci podpisują sporządzone zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego.


Jeżeli cudzoziemiec nie włada językiem polskim zapewnia obecność tłumacza przysięgłego w procedurze poprzedzającej zawarcie małżeństwa.


W momencie składania zapewnienia nupturienci podejmują decyzję o wyborze nazwiska/nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Decyzję dotyczącą wyboru nazwiska/nazwisk można podjąć do momentu zawarcia związku małżeńskiego poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Wybór nazwiska następuje poprzez złożenie oświadczenia do protokołu.


Po zawarciu małżeństwa nie ma możliwości zmiany oświadczenia o nazwiskach małżonków.


 


Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od dnia jego wystawienia.


 


OPŁATY


Zaświadczenie jest wolne od opłat.


Opłatę skarbową w wysokości 84 zł za sporządzenie aktu (jeżeli akt małżeństwa będzie sporządzany w tutejszym USC) wnosi się na rachunek Urzędu Gminy Miłosław.


 


Wpłat należy dokonać przelewem na konto Urzędu Gminy Miłosław,


numer konta: 17 9681 0002 2200 0129 0011 0470


 


DODATKOWE INFORMACJE


Udział biegłego tłumacza w procedurze związanej z zawarciem związku małżeńskiego zapewniają osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, jeżeli nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego.


 


Nazwiska małżonków i dzieci zrodzonych z tego małżeństwa


Oświadczenie o nazwisku noszonym przez każdego z małżonków po zawarciu małżeństwa jest składane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego przed sporządzeniem zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.


Oświadczenia w sprawie nazwiska dzieci są składane jednocześnie z oświadczeniem o nazwiskach, które będą nosić małżonkowie.


 


Małżonkowie mogą:


– nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich,


– zachować swoje dotychczasowe nazwisko,


– połączyć ze swoim dotychczasowym nazwiskiem nazwisko drugiego małżonka.


Nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów. W razie niezłożenia oświadczeń w sprawie nazwiska, każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko.


 


Dzieci noszą nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach.


Małżonkowie mogą wskazać:


– nazwisko jednego z nich,


– nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.


Jeżeli małżonkowie nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.


Przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka albo zgodne oświadczenia o nazwisku dziecka, jeżeli nazwisko dziecka nie zostało przez nich wskazane.


 


TRYB ODWOŁAWCZY


Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.


 


PODSTAWA PRAWNA


– ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359),


– ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2020 r. poz. 463 z późn. zm.),


– ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).


 

Załączniki:

  • Wniosek o zaswiadczenie dla ksiedza.doc