POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Zamówienia publiczne > Przetargi > 2017 > Budowa sieci kanalizacji deszczowej - etap IV oraz część etapu III wraz z przebudową ulicy - 11 Listopada > Budowa sieci kanalizacji deszczowej – etap IV oraz część etapu III wraz z przebudową ulicy – 11 Listopada

Budowa sieci kanalizacji deszczowej – etap IV oraz część etapu III wraz z przebudową ulicy – 11 Listopada

Burmistrz Gminy Miłosław


ul. Wrzesińska 19


62-320 Miłosław


ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 5.225.000 euro


 


Budowa sieci kanalizacji deszczowej – etap IV oraz część etapu III
wraz z przebudową ulicy – 11 Listopada
 


Termin wykonania robót: do 31 lipca 2018 r.


Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Miłosław, ul. Wrzesińska 19 pok. nr 11 B lub pobrać plik zawierający SIWZ wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.


Wadium: 20.000 złotych


Otwarcie ofert nastąpi 8 stycznia 2018 roku w Sali Narad


w siedzibie Zamawiającego o godz. 10:30


Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie pokój nr 24 – do dnia 8 stycznia 2018 r. do godz. 10:00.


Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.


Kryterium oceny ofert:


Cena – 60 %


Okres dodatkowej gwarancji – 40%


Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych


pod numerem 633450-N-2017 w dniu 15.12.2017 r.

Załączniki:

 • SIWZ.pdf
 • zał. nr 1 – oferta.docx
 • zał. nr 1a – wykluczenie.docx
 • zał. nr 1b – warunki.docx
 • zał. nr 1c – doświadczenie.docx
 • zał. nr 1d – osoby.docx
 • zał. nr 1e – grupa.docx
 • zał. nr 2 – wzór umowy.docx
 • zał. nr 3 – zobowiązanie.docx
 • zał. nr 5 – Przedmiar.zip
 • zał. nr 6 – STWiOR.zip
 • Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 633450-N-2017.pdf