POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Obwieszczenie- wieża Miłosław dz. 23

Obwieszczenie- wieża Miłosław dz. 23

 

Miłosław, dnia 03.11.2015 r.


Nr IŚR.6733.8.2015


O B W I E S Z C Z E N I E


O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI


O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199), zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami), Burmistrz Gminy Miłosław
zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji


o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:


dla inwestycji polegającej na:
budowie wieży telefonii komórkowej z infrastruktura towarzyszącą


w m. Miłosław dz. nr ewid. 23


W związku z powyższym zainteresowane osoby mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Miłosław – Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Miłosławiu przy ul. Wrzesińskiej 19 – pokój nr 11B w godzinach 7:30 – 15:00.
Ogłoszono:


– tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miłosław,


-strona internetowa,


– a/a,
Z up. Burmistrza Gminy Miłosław


Urszula Kosmecka


Kierownik Referatu Infrastruktury,


Ochrony Środowiska i Leśnictwa