POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > Ewidencja ludności i dowody osobiste > Zgłoszenie wyjazdu za granice RP oraz powrotu

Zgłoszenie wyjazdu za granice RP oraz powrotu

ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ ORAZ POWROTU


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19, Referat Spraw Obywatelskich z USC, ewidencja ludności


pokój nr 1 w budynku B Urzędu, tel. 61 438-37-46


e-mail: aostrysz@miloslaw.info.pl


 


Godziny otwarcia:


poniedziałki 8.00-16.00


od wtorku do piątku 7.00-15.00


 


WYMAGANE DOKUMENTY


 Formularz wypełniony pismem odręcznym (kolorem niebieskim lub czarnym) drukowanymi literami lub komputerowo (maszynowo).


 Dowód osobisty albo paszport


 


W przypadku zgłoszenia wyjazdu lub powrotu przez pełnomocnika:


Pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia wyjazdu lub powrotu.


Dowód osobisty albo paszport pełnomocnika.


 


MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTÓW


Złożenie dokumentów: Referat Spraw Obywatelskich z USC, pokój nr 1


Odbiór dokumentów: Referat Spraw Obywatelskich z USC, pokój nr 1


 


TERMIN REALIZACJI


Zgłoszenia wyjazdu oraz powrotu dokonuje się bezpośrednio po złożeniu formularza.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Na wniosek zainteresowanego wydaje się zaświadczenie o zgłoszeniu wyjazdu lub powrotu, które podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.


Ustawa o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r. nie przewiduje wydania zaświadczenia o zgłoszeniu wyjazdu za granicę oraz powrotu.


 


OPŁATY


Czynności zgłoszenia wyjazdu za granicę lub powrotu, a także pełnomocnictwo udzielone w tej sprawie nie podlegają opłacie skarbowej.


Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega:


– ww. zaświadczenie oraz


– złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie.


Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.


Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.


 


Wpłat należy dokonać przelewem na konto Urzędu Gminy Miłosław,


numer konta: 17 9681 0002 2200 0129 0011 0470


 


DODATKOWE INFORMACJE


Zgodnie z art. 36. ust. 1 ustawy o ewidencji ludności, obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.


Natomiast obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót. (art. 36 ust. 2)


Powyższych zgłoszeń dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego.


Czynności tych można dokonać:


1) w formie pisemnej w organie gminy osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem – udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego lub


2) w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.


Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny.


 


PODSTAWA PRAWNA


ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.),


ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),


ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.),


rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. poz. 2411 oraz z 2020 r. poz. 930).

Załączniki:

  • pelnomocnictwo-powrot.doc
  • pelnomocnictwo-wyjazd.doc
  • zgloszenie_powrotu.pdf
  • zgloszenie_wyjazdu.pdf