POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > Ewidencja ludności i dowody osobiste > Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTACYJNEJ


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19, Referat Spraw Obywatelskich z USC, ewidencja ludności


pokój nr 1, tel. 61 438-37-46


e-mail: aostrysz@miloslaw.info.pl


 


Godziny otwarcia:


poniedziałki 8.00-16.00


od wtorku do piątku 7.00-15.00


 


WYMAGANE DOKUMENTY


– Wniosek z umotywowanym wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie może tego obowiązku dokonać bez konieczności prowadzenia postępowania administracyjnego.


– Wypełniony formularz (druk) meldunkowy.


– Dokument potwierdzający tytuł prawny (w przypadku posiadania) do lokalu, w którym zameldowanie ma nastąpić (do wglądu); kserokopię dokumentu należy dołączyć do podania.


 


MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTÓW


Złożenie dokumentów: Informacja (kancelaria)


Odbiór dokumentów: Referat Spraw Obywatelskich z USC, ewidencja ludności


 


TERMIN REALIZACJI


Termin załatwienia sprawy – wydania decyzji administracyjnej – wynosi do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu, o czym strona zostanie powiadomiona listem poleconym za dowodem doręczenia).


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Po złożeniu podania, w Referacie Spraw Obywatelskich z USC przeprowadza się postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, ustaleniach organów Policji, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, wizji lokalnych, itp.


Postępowanie kończy się wydaniem decyzji. Decyzja zostanie przesłana listem poleconym za dowodem doręczenia. Istnieje możliwość osobistego odbioru decyzji – Urząd Gminy budynek B pokój nr 1. Wówczas prosimy o podanie na wniosku nr telefonu w celu powiadomienia o możliwości odbioru decyzji.


 


OPŁATY


17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika – dowód zapłaty należy dołączyć do dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa


 


Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.


 


Wpłat należy dokonać przelewem na konto Urzędu Gminy Miłosław,


numer konta: 17 9681 0002 2200 0129 0011 0470.


 


TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji przysługuje stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza Gminy Miłosław.


 


DODATKOWE INFORMACJE


Przy zameldowaniu należy przedstawić dokument stwierdzający tożsamość – dowód osobisty lub paszport, wypełniony druk (zgłoszenie pobytu stałego lub zgłoszenie pobytu czasowego) podpisany przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu oraz do wglądu oryginał tytułu prawnego do lokalu, którego kserokopię należy dołączyć do podania.


 


PODSTAWA PRAWNA


ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.),


ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),


ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.).


 

Załączniki:

  • ZC_v1.0_ext.pdf
  • ZPS_v1.0_ext.pdf