POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Nadanie PESEL

NADANIE NUMERU PESEL


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19, Referat Spraw Obywatelskich z USC, ewidencja ludności


pokój nr 1 w budynku B, tel. 61 438 37 46


e-mail: aostrysz@miloslaw.info.pl


 


Godziny otwarcia:


poniedziałki 8.00-16.00


od wtorku do piątku 7.00-15.00


 


WYMAGANE DOKUMENTY


Wypełniony formularz (wniosek o nadanie nr PESEL). [formularz wypełnia się pismem odręcznym (kolorem niebieskim lub czarnym) drukowanymi literami lub komputerowo (maszynowo)].


Wniosek powinien zawierać wskazanie podstawy prawnej.


Dokument potwierdzający tożsamość i inne dane wpisane do wniosku.


 


Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).


 


MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTÓW


Złożenie dokumentów: Informacja (kancelaria)


Odbiór dokumentów: Referat Spraw Obywatelskich z USC, ewidencja ludności (pok. nr 1)


 


TERMIN REALIZACJI


Organ niezwłocznie powiadamia o nadaniu numeru PESEL osobę, jeśli wniosek o nadanie nr PESEL spełnia wymogi formalne.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


W zależności od żądania osoby powiadomienie o nadaniu nr PESEL jest przekazywane w postaci papierowej lub w elektronicznej.


 


OPŁATY


Czynność nie podlega opłacie skarbowej.


 


DODATKOWE INFORMACJE


Wszystkie osoby, które zameldują się na pobyt stały lub czasowy otrzymują nr PESEL bez składania odrębnego wniosku.


Osobom, które są obowiązane na podstawie odrębnych przepisów do posiadania nr PESEL, nadaje się nr PESEL na indywidualny wniosek wniesiony do organu gminy właściwego dla siedziby pracodawcy.


Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika.


We wniosku należy wpisać faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. Jeśli jakiś urząd (na przykład ZUS czy urząd skarbowy) wymaga podania numeru PESEL — powinien wskazać również podstawę prawną.


 


TRYB ODWOŁAWCZY


Brak


 


PODSTAWA PRAWNA


ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397)

Załączniki:

  • wniosek o nadanie numeru PESEL.pdf