POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2014 - 2018 > Realizacja uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 października 2014 roku

Realizacja uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 października 2014 roku

Realizacja uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej
w dniu 30 października 2014 rokuWielkopolski Urząd Wojewódzki, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru otrzymał:


1) Uchwałę Nr XLVI/263/14 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Miłosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2015 roku;
2) Uchwałę Nr XLVI/264/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na 2015 rok;
3) Uchwałę Nr XLVI/265/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na 2015 rok;
4) Uchwałę Nr XLVI/266/14 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok;
5) Uchwałę Nr XLVI/267/14 w sprawie ustalenia sposobu pobierania podatku
od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego;
6) Uchwałę Nr XLVI/268/14 w sprawie stawek opłaty targowej na 2015 rok;
7) Uchwałę Nr XLVI/269/14 w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym i korzystanie z urządzeń cmentarnych;
8) Uchwałę Nr XLVI/270/14 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
9) Uchwałę Nr XLVI/271/14 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego położonego
w Orzechowie przy ul. Miłosławskiej stanowiącego mienie komunalne;
10) Uchwałę Nr XLVI/272/14 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego położonego w Orzechowie;
11) Uchwałę Nr XLVI/273/14 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Białym Piątkowie;
12) Uchwałę Nr XLVI/274/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłosław.


 


Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu i Koninie otrzymała: 


 1) Uchwałę Nr XLVI/264/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na 2015 rok;
2) Uchwałę Nr XLVI/265/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na 2015 rok;
3) Uchwałę Nr XLVI/266/14 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok;
4) Uchwałę Nr XLVI/267/14 w sprawie ustalenia sposobu pobierania podatku
od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego;
5) Uchwałę Nr XLVI/268/14 w sprawie stawek opłaty targowej na 2015 rok.
Redakcja Dziennika Urzędowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w celu
publikacji  otrzymała  uchwały:


1. Nr XLVI/264/14 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok;


2. Nr XLVI/265/14 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok;


3. Nr XLVI/266/14 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok;


4. Nr XLVI/267/14 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia sposobu pobierania podatku od nieruchomosci, podatku rolnego i podatku leśnego;


5. Nr XLVI/268/14 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2015 rok;


6. Nr XLVI/269/14 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym i korzystanie z urządzeń cmentarnych


7. Nr XLVI/270/14 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.                     Burmistrz
         (-) Zbigniew Skikiewicz


 


Realizacja uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej
w dniu 1 i 8 grudnia 2014 roku


Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru w Poznaniu
otrzymał:


1) uchwałę Nr I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Miłosławiu;
2) uchwałę Nr I/2/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Miłosławiu;
3) uchwałę Nr II/3/14 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej;
4) uchwałę Nr II/4/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
5) uchwałę Nr II/5/14 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok;
6) uchwałę Nr II/6/14 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2015 rok;
7) uchwałę Nr II/7/14 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2014 rok.


Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu i Koninie otrzymała:
 
1) uchwałę Nr II/5/14 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok;
2) uchwałę Nr II/6/14 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od  środków transportowych na 2015 rok;
3) uchwałę Nr II/7/14 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2014 rok.
Redakcja Dziennika Urzędowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu otrzymała
uchwały o numerach:


1.  II/5/14 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 8 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2.   II/6/14 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 8 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę
 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
        
                     Burmistrz
         (-) Zbigniew Skikiewicz