POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Obwieszczenie – Pałczyn

Miłosław, dnia 17.11.2014 r.


Nr IŚR.6733.12.2014


 O B W I E S Z C Z E N I E
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGONa   podstawie art.   53 ust. 1   ustawy   z dnia 27 marca 2003 r.  o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647), zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami), Burmistrz Gminy Miłosław


zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:


 dla  budowy słupa krańcowego SN 15 kV, linii kablowej SNH 15 kV, słupowej stacji transformatorowej  15/0,4 kV i linii napowietrznej nn 0,4 kV 
 Lokalizacja – projektowanej inwestycji w obrębie Pałczyn na działkach 121/1, 121/2, 143/1, 143/7, 115/1, 106/2


 W związku z powyższym zainteresowane osoby mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Miłosław – Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Miłosławiu przy ul. Wrzesińskiej 19   –   pokój  nr 11B  w  godzinach 7:30 – 15:00.


Ogłoszono:
– tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miłosław,
Tablica ogłoszeń sołectwa Pałczyn,
-strona internetowa,
– a/a,   


 


Z up. Burmistrza Gminy Miłosław
Urszula Kosmecka
Kierownik Referatu Infrastruktury,  
Ochrony Środowiska i Leśnictwa