POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 26 marca do dnia 15 maja 2014 roku

Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 26 marca do dnia 15 maja 2014 roku

Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym
tj. od dnia 26 marca do dnia 15 maja 2014 roku


I. Podjęte zarządzenia
1. Zarządzenie Nr 14/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 27 marca 2014 roku 
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Miłosławiu informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy za rok 2013.
2. Zarządzenie nr 15/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 27 marca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych Zespołu Szkół im.
Jana Pawła II w Orzechowie; Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.
3. Zarządzenie Nr 16/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XL/212/14 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok. 
4. Zarządzenie Nr 17/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 31 marca 2014 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2014 rok.
5. Zarządzenie Nr 18/2014 z dnia 31 marca 2014 roku Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 17/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
6. Zarządzenie nr 19/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 31 marca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia regulaminu Organizacyjnego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie.
7. Zarządzenie nr 20/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 5 maja 2014 roku
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.


I.  Zamówienia Publiczne
Komisja przetargowa oceniła złożone oferty na zadanie pn. „Wyposażenie dla Miłosławskiego Centrum Kultury” i tak dla:
 ^ części nr 1 – wybrano ofertę firmy MARTEX Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405  Krzeszów   
 ^ części nr 2  – wybrano ofertę DOMMAR PPHU Marek Krauze, Dąbcze ul.
 Jesionowa  13.  Oferty te spełniały wymagania specyfikacji istotnych warunków
 zamówienia.
   ^ część nr 3 – złożona została jedna oferta, która została odrzucona. 
  W dniu 10 kwietnia ogłoszone zostało kolejne postępowanie przetargowe na  wyposażenie Miłosławskiego Centrum Kultury (namioty). Termin przyjmowania  ofert  wyznaczono na dzień 23 kwietnia 2014 roku o godz. 10.00. Do wyznaczonego  terminu nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.
 W związku z tym postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt  1 ustawy  Prawo  zamówień publicznych.


 2. W dniu 21 marca ogłoszony został I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż   nieruchomości będącej własnością Gminy Miłosław (działka o nr ewid. 282 położona
 w Miłosławiu). Przetarg odbył się w dniu 25 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00 w sali  narad Urzędu Gminy.   Do przetargu zostali dopuszczeni: Browar Fortuna Sp. z o.o.
 Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.  Przetarg zakończył się wynikiem  pozytywnym – wyłoniono nabywcę – Przedsiębiorstwo BROWAR FORTUNA
 Spółka z o.o. z siedzibą w Miłosławiu.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła                      118.800,00 złotych, cena sprzedaży wyniosła 120.300,00 złotych.
 Nieruchomość jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 9 u.p.t.u.
   Sprzedaż została umocowana aktem notarialnym podpisanym w dniu 9 maja 2014 r.
    3. W dniu 1 kwietnia 2014 r. ogłoszono przetarg na Utwardzenie terenu przy  budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Książno. Termin składania ofert  wyznaczono na dzień 17 kwietnia 2014 roku.
            W dniu 23 kwietnia postępowanie przetargowe zostało unieważnione na mocy art.93     
            ust.1  pkt 7 w związku z art. 36 ust.1 pkt 16 w związku z art. 143d ustawy Prawo            
            zamówień publicznych. 


II. Sprawy bieżące
1. Stan zaległości podatkowych na dzień 31 marca 2014 r. wynosi 75 656,76 złotych
i przedstawia się następująco:
 Osoby prawne  
 Podatek rolny            572,00
 Podatek od Nieruchomości    17 997,46
 Podatek leśny   –              8,00
 Osoby fizyczne
 Podatek rolny   –     14 523,00
 Podatek od Nieruchomości –     42 462,80
 Podatek leśny   –            93,00


2. W okresie sprawozdawczym odbyły się zebrania wiejskie w sołectwie Mikuszewo,
Bugaj,  Nowa Wieś Podgórna, Skotniki, Orzechowo, Gorzyce, Rudki, Lipie.


        Burmistrz
       (-) Zbigniew Skikiewicz