POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym tj.od dnia 31 stycznia do dnia 25 marca 2014r.

Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym tj.od dnia 31 stycznia do dnia 25 marca 2014r.

Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym
 tj. od dnia 31 stycznia do dnia 25 marca 2014 r.


I.    Podjęte zarządzenia.
1. Zarządzenie nr 2/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXXIX/205/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmian budżetu na 2014 r.
2. Zarządzenie nr 3/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty na realizacje wspierania zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w gminie Miłosław w 2014 roku.
3. Zarządzenie nr 4/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości  położonej w MIłosławiu stanowiącej mienie komunalne
4. Zarządzenie nr 5/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Orzechowie na rok szkolny 2013/2014. Szkoła Podstawowa w Orzechowie.
5. Zarządzenie nr6/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 23 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 i 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Miłosławiu na rok szkolny 2013/2014
6. Zarządzenie nr 7/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu alarmowania oraz wczesnego ostrzegania na terenie Gminy Miłosław.
7. Zarządzenie nr 8/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Biechowo.
8. Zarządzenie nr 9/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 9 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej  im. Jana Bogumiła Sokołowskiego w Czeszewie na rok szkolny 2013/2014.
9. Zarządzenie nr 10/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 12 marca w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2014 rok
10. Zarządzenie nr 11/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 10/2014 z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
11. Zarządzenie nr 12/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów-urzędnika wyborczego Gminy Miłosław.
12. Zarządzenie nr 13/2014 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 19 marca 2014 roku  w sprawie organizacji Przedszkola Koszałek Opałek w Miłosławiu w Miłosławiu na rok szkolny 2013/2014.
II. Zamówienia Publiczne
 1. W dniu 11 marca ogłoszony został przetarg nieograniczony na:  na dostawę wyposażenia  dla Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu (sprzęt RTV i sprzęt komputerowy, meble,   namioty ).
 Termin składania ofert przypada na dzień  24.03.2014 roku, o godz.10:00,  otwarcie ofert  nastąpi godz. 10.30.   W wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy wpłynęło 7 ofert,  które  zostaną w najbliższym czasie ocenione przez Komisję przetargową,
 2. W dniu 21 marca ogłoszony został I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości będącej własnością Gminy Miłosław (działka o nr ewid. 282 położona
 w Miłosławiu). Przetarg odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00 w sali narad  Urzędu Gminy. 
III. Sprawy bieżące.
 1.Obchody przypadającego w 2014 r. 700-lecia Miłosławia zostały uroczyście zainaugurowane  mszą św. odprawioną 16 lutego w Kościele pw. Św. Jakuba w Miłosławiu w intencji poległych  Powstańców w 95. rocznicę zakończenia Powstania Wielkopolskiego. We mszy uczestniczyli  przedstawiciele władz gminy oraz poczty sztandarowe gminnych jednostek Ochotniczej Straży  Pożarnej i miłosławskich szkół. 
 2.W okresie sprawozdawczym odbywały się w jednostkach OSP zebrania w sprawozdawcze.
 W okresie sprawozdawczym odbyły się zebrania wiejskie w sołectwie: Chlebowo, Książno,  Czeszewo, Pałczyn, Białe Piątkowo.
 W dniu 7 marca w Biechowie podczas zebrania  przeprowadzono wybory w związku ze  zrzeczeniem się funkcji przez sołtysa Pana Franciszka Bednarka. W wyniku wyborów  Sołtysem sołectwa Biechowo wybrana została Pani Halina Mazurkiewicz. 
Burmistrz 
(-) Zbigniew Skikiewicz