POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Zawiadomienie o rozbudowie gospodarstwa rolnego – Książno

Zawiadomienie o rozbudowie gospodarstwa rolnego – Książno

 


Miłosław, 21.11.2013r.


 


IŚR.6220.4.2013


 


Z A W I A D O M I E N I E


 


Burmistrz Gminy Miłosław na podstawie art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r, poz. 1235),


podaje do publicznej wiadomości


 


że w prowadzonym przez Urząd Gminy Miłosław dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (www.bip.miloslaw.info. – zakładka; ochrona środowiska) umieszczono dane o wydaniu w dniu 21.11.2013r. dla  p. Macieja Putko zam. Książno 16, 62-320 Miłosław decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:


 


rozbudowie gospodarstwa rolnego o  budynek inwentarsko- magazynowy  do produkcji trzody chlewnej  oraz budowie silosu paszowego o pojemności 11 ton w m. Książno, działki  o nr ewid. 121/3, 121/4, 122.


 


W związku z tym w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma strony mogą zapoznać się z dokumentami, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia


w Urzędzie Gminy Miłosław – budynek B pokój nr 13 w godz. 9:00 – 13:00.


 


BURMISTRZ GMINY MIŁOSŁAW


        (-) mgr Zbigniew Skikiewicz


 


Ogłoszono:


– tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu


– tablica ogłoszeń sołectwa Książno


– strona internetowa Urzędu Gminy Miłosław- zakładka Ochrona środowiska