POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Ochrona środowiska > Decyzje, komunikaty, obwieszczenia > Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – Książno

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – Książno

Miłosław, 21.11.2013r.


IŚR. 6220.4.2013


DECYZJA


O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH


 


Na podstawie art.71 ust.1, ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84, art.85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235), oraz §3 ust.2 pkt.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz.1397 z 2010r. ze zm./ art.104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku:


Pana Macieja Putko zam. Książno 16  62-320 Miłosław


o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:


 


Rozbudowie gospodarstwa rolnego o  budynek inwentarsko- magazynowy  do produkcji trzody chlewnej  oraz budowie silosu paszowego o pojemności 11 ton w m. Książno


 działki  o nr ewid. 121/3, 121/4, 122.


oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (pismo WOO-III.4240.213.2013.NB z dnia 11.10.2013r.) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ( opinia sanitarna ON.NS-72/3-23/2013 z dnia 13.09.2013r.)


stwierdzam


Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


 dla inwestycji polegającej na  rozbudowie gospodarstwa rolnego o  budynek inwentarsko- magazynowy  do produkcji trzody chlewnej  oraz budowie silosu paszowego o pojemności 11 ton w m. Książno działki  o nr ewid. 121/3, 121/4, 122.


Integralną częścią decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia


Uzasadnienie


 


W dniu 20.08.2013r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: rozbudowa gospodarstwa rolnego o  budynek inwentarsko- magazynowy  do produkcji trzody chlewnej  oraz budowa silosu paszowego o pojemności 11 ton w m. Książno, działki  o nr ewid. 121/3, 121/4, 122.


Do wniosku została dołączona karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie  z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, mapy ewidencyjne obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie. W przedmiotowej sprawie ustalono, że dla obszaru planowanego przedsięwzięcia nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego, a studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przewiduje dla danego terenu przeznaczenie – tereny osadnicze oraz tereny adaptowanej zabudowy jednorodzinnej z udziałem usług.


Uzupełnieniem karty informacyjnej z dnia 13.09.2013r. inwestor zmienił kwalifikację przedsięwzięcia i nazwę przedsięwzięcia z budowy budynku inwentarsko- magazynowego  do produkcji trzody chlewnej o obsadzie do 60 DJP oraz budowie silosu paszowego o pojemności 11 ton w m. Książno działki  o nr ewid. 121/3, 121/4, 122 na rozbudowę gospodarstwa rolnego o  budynek inwentarsko- magazynowy  do produkcji trzody chlewnej  oraz budowie silosu paszowego o pojemności 11 ton  w m. Książno działki  o nr ewid. 121/3, 121/4, 122.


Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz.1397 z 2010r. ze zm./ . Inwestycja została zakwalifikowana do grupy przedsięwzięć wymienionych w §3 ust.2 pkt.3.


W związku z powyższym, wypełniając dyspozycje art. 64 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono z zapytaniem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni


o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem WOO-III.4240.213.2013.NB


z dnia 11.10.2013r. oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni opinią sanitarną


nr ON.NS-72/3-23/2013 z dnia 13.09.2013r. odstąpili od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.


Burmistrz Gminy Miłosław podzielając zdanie organów opiniujących, postanowieniem nr IŚR.6220.4.2013 z dnia 18.10.2013r. także odstąpił od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.


W myśl art. 84 ust. 1 cytowanej ustawy w niniejszej decyzji stwierdza się brak potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.


Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Po zebraniu materiału dowodowego, na podstawie art. 10 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Miłosław, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 14 dni, tj. od 21.10.2013r. do 04.11.2013r. zamieszczono zawiadomienie Burmistrza Gminy Miłosław, skierowane do stron postępowania, o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. We wskazanym w zawiadomieniu terminie, od dnia ukazania się powyższej informacji do tut. Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi stron postępowania w przedmiotowej sprawie.


Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, a także wymienionych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko stwierdzono co następuje.


Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach nr ewid.121/3, 121/4 i 122 obręb Książno.       Z uwagi na zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art.63 ust. 1  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania , zasięg oddziaływania  oraz odwracalność oddziaływania;


a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze szczególnym uwzględnieniem kumulowania się przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać dana inwestycja.


Zgodnie z danymi podanymi w karcie informacyjnej obecnie na terenie gospodarstwa prowadzona jest produkcja trzody chlewnej o odsadzie do 30 DJP. Po zrealizowaniu inwestycji gospodarstwo będzie prowadziło produkcję  trzody chlewnej o obsadzie do 60 DJP. W nowej chlewni hodowla będzie prowadzona w cyklu zamkniętym na rusztach. Powierzchnia projektowanego budynku to ok.


280 m2. Karma podawana będzie automatycznie, rozprowadzanie paszy będzie odbywać się paszociągiem, zwierzęta będą pobierały paszę z automatów o dowolnym czasie. Pojenie będzie się odbywać za pomocą poideł automatycznych. Budynek będzie wyposażony w wentylację sterowaną automatycznie.


Z treści zgromadzonego materiału wynika, że bezpośrednie otoczenie planowanej inwestycji stanowią tereny zabudowy zagrodowej oraz grunty rolne. Planowana zabudowa zlokalizowana będzie w centralnej części terenu, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budynków gospodarskich. Aktualnie gnojowica magazynowana jest w zbiornikach pod rusztami o pojemności 151 m3 oraz w szczelnym żelbetowym zbiorniku o pojemności 165 m3 , ze szczelnym przykryciem. W nowym budynku gnojowica gromadzona będzie w szczelnych kanałach ( wannach) znajdujących  się pod rusztami  pod całą powierzchnią budynku, o pojemności 300m3.


Teren inwestycji zlokalizowany jest poza granicami obszarów szczególnie narażonych (OSN), wyznaczonych w rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2012r w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Wielk.2012.3193 ze zm.). Na podstawie analizy przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia obliczeń w zakresie wymiarowania zbiorników na gnojowicę stwierdzono, że ich pojemność będzie wystarczająca dla przetrzymania w gospodarstwie nawozu przez okres 4 miesięcy, w którym nawożenie pól nie może być prowadzone. Inwestor dysponuje areałem gruntów wystarczającym do zagospodarowania w całości wyprodukowanego w gospodarstwie nawozu z zapewnieniem dawki nie więcej niż 170 kg/ha.


Z zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że woda na teren gospodarstwa dostarczana jest i będzie z wodociągu gminnego. Wytwarzane w związku z eksploatacją przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego a następnie odbierane będą przez uprawniony w zakresie prowadzenia tego rodzaju działalności podmiot. Z karty informacyjnej wynika, że mycie pomieszczeń chlewni będzie się odbywać wyłącznie przy użyciu wody i myjki ciśnieniowej, bez domieszek innych substancji. Powstające ścieki odprowadzane będą do kanałów gnojowych.


W zakresie oddziaływania inwestycji na jakość powietrza ustalono, że inwestor będzie dodawał do gnojowicy mieszankę składników mineralnych, regulującą rozwój mikroorganizmów w głębi masy z produkcji zwierzęcej, której rezultatem będzie zmniejszenie produkcji amoniaku. Ponadto do ograniczenia emisji substancji do powietrza przyczyni się także usytuowanie zbiornika na gnojowicę wewnątrz budynku  chlewni pod rusztami. Źródłem  niezorganizowanej emisji substancji do powietrza będzie także spalanie  paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie inwestycji. Biorąc pod uwagę niewielkie natężenie ruchu na terenie przedsięwzięcia, a także podejmowane przez inwestora działania mające na celu ograniczenie emisji substancji do powietrza stwierdzono, że planowana inwestycja nie będzie stanowić istotnego źródła zanieczyszczenia powietrza w rejonie zainwestowania.                                                                                                                     Nie wystąpi również negatywne oddziaływanie na środowisko ze strony przedmiotowej inwestycji w zakresie hałasu. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie hałasu na środowisko może wystąpić w fazie realizacji inwestycji. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe, odwracalne i ustąpi po zakończeniu robót budowlanych. W celu ograniczenia emisji hałasu do środowiska na etapie realizacji przedsięwzięcia prace budowlano-montażowe prowadzone będą w porze dziennej. Z treści zgromadzonych materiałów wynika, że planowany budynek inwentarski wentylowany będzie z wykorzystaniem wentylatorów dachowych. Biorąc powyższe pod uwagę w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 lit. d ww. ustawy stwierdzono, że  realizacja inwestycji nie zwiększy znacząco poziomu hałasu w środowisku, a co się z tym wiąże nie zostaną przekroczone akustyczne standardy jakości środowiska na terenach objętych ochroną akustyczną.


 Odpady magazynowane będą w sposób selektywny i będą przekazywane przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia gospodarki odpadami. Zwierzęta padłe do czasu odbioru przez wyspecjalizowany w prowadzeniu takiej działalności podmiot przechowywane będą                        w wydzielonym pomieszczeniu i zabezpieczonym przed dostępem osób nieuprawnionych.


Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 wyżej cyt. ustawy ustalono, że teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody( Dz. U. 2013 poz. 627 ze zm.)


Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są obszar specjalnej ochrony ptaków PLB 300002 Dolina Środkowej Warty znajdujący się około 6,8 km od miejsca realizacji inwestycji, oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Lasy Żerkowsko – Czeszewskie PLH300053 oddalony o około 7,6 km od inwestycji . Zgodnie z zapisami karty informacyjnej w ramach inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. W związku z lokalizacją inwestycji na terenie istniejącego gospodarstwa, poza obszarami chronionymi i cennymi przyrodniczo nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na chronione gatunki roślin, zwierząt i grzybów, obszary objęte ochroną a w szczególności na gatunki, siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunków roślin i zwierząt będących przedmiotami ochrony ww. obszaru Natura 2000, ani pogorszenia integralności tego obszaru lub jego powiązania                          z innymi obszarami.


Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stwierdzono, że eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie związana z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, i nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania.


Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane z zachowaniem standardów jakości środowiska przy zastosowaniu nowoczesnej technologii jak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska.


Po analizie zgromadzonego materiału, mając na uwadze brak sprzeciwu stron biorących udział w postępowaniu, po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień odstąpiono w postępowaniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.


 


Pouczenie


Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu al. niepodległości 16/18, za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


 


 


Otrzymuje:


1.      P. Maciej Putko


Książno 16


62-320 Miłosław


2.           strony postępowania


3.          a/a


 


BURMISTRZ GMINY MIŁOSŁAW


(-) mgr Zbigniew Skikiewicz


 


 


 


Sprawę prowadzi:


Inspektor ds. ochrony środowiska


Grażyna Szternel


Tel.; 61 438 37 32