POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Ochrona środowiska > Decyzje, komunikaty, obwieszczenia > Zawiadomienie- o wydaniu decyzji budowa elektrowni Kebłowo

Zawiadomienie- o wydaniu decyzji budowa elektrowni Kebłowo

Miłosław, 13.11.2013r.


IŚR.6220.6.2013


ZAWIADOMIENIE


 


Burmistrz Gminy Miłosław na podstawie art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U.2013. poz.1235 /, oraz art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013r. poz.267) zawiadamia, iż w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na:


 


budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działce  numer ewidencyjny 75/17  położonej w m. Kębłowo, gmina Miłosław, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie


zebrano dowody i opinie w sprawie oraz Burmistrz Gminy Miłosław wyda


Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.


W związku z tym stosownie do art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają prawo do zapoznania się z dokumentacją i zgłaszania uwag.


W terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma strony mogą zapoznać się z dokumentami, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia


w Urzędzie Gminy Miłosław – budynek B pokój nr 13 w godz. urzędowania.


Otrzymują:


1.      inwestor


2.      strony postępowania


3.      a/a


Ogłoszono:


– tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Miłosławiu


– tablica ogłoszeń sołectwa Kębłowo


– strona internetowa


                                                                                                              


Z up. Burmistrza Gminy Miłosław


Urszula Kosmecka


Kierownik Referatu Infrastruktury,      


Ochrony Środowiska i Leśnictwa 


 


Sprawę prowadzi:


Inspektor ds. ochrony środowiska


Grażyna Szternel


Tel.; 61 438 37 32