POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > Zawiadomienie o zebraniu dowodów i opinii- Książno

Zawiadomienie o zebraniu dowodów i opinii- Książno

Miłosław, 18.10.2013r.IŚR.6220.4.2013ZAWIADOMIENIE


Burmistrz Gminy Miłosław na podstawie art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. Nr 199 poz.1227 /, oraz art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013r. poz.267) zawiadamia, iż w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na:


budowie  budynku inwentarsko- magazynowego  do produkcji trzody chlewnej o obsadzie do 60 DJP oraz budowie silosu paszowego o pojemności 11 ton w m. Książno
 działki  o nr ewid. 121/3, 121/4, 122.zebrano dowody i opinie w sprawie oraz Burmistrz Gminy Miłosław wyda
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.


W związku z tym stosownie do art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają prawo do zapoznania się z dokumentacją i zgłaszania uwag.
W terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma strony mogą zapoznać się z dokumentami, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia
w Urzędzie Gminy Miłosław – budynek B pokój nr 13 w godz. urzędowania.


Otrzymują:
1. inwestor
2. strony postępowania
3. a/a
Ogłoszono:
– tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Miłosławiu
– tablica ogłoszeń sołectwa Książno
– strona internetowa


Z up. Burmistrza Gminy Miłosław
Urszula Kosmecka
Kierownik Referatu Infrastruktury,  
Ochrony Środowiska i Leśnictwa