POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji lokalizacji celu publicznego relacji Miłosław- Środa Wlkp

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji lokalizacji celu publicznego relacji Miłosław- Środa Wlkp

      
Miłosław, dnia 26.08.2013 r.Nr IŚR.6733.5.2013 O B W I E S Z C Z E N I E
O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ) zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 267), Burmistrz Gminy Miłosław:


zawiadamia
o wydaniu decyzji w dniu 21.08.2013 roku


dla inwestycji polegającej na:


przebudowie (kablowania) odcinka istniejącej linii napowietrznej SN 15 Kv dla potrzeb trakcyjnych PKP na kabel w miejscu kolizji z istniejącą linią WN 110 kv relacji Miłosław – Środa Wlkp.,
na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu:
Gmina Miłosław
Obręb Miłosław: 4 i 8; W związku z powyższym zainteresowane osoby mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Miłosław – Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Miłosławiu przy ul. Wrzesińskiej 19   –   pokój  nr 11B  w  godzinach 7:30 – 15:00.


Ogłoszono:
– tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miłosław,
-strona internetowa,
– a/a,   Z up. Burmistrza Gminy Miłosław
Urszula Kosmecka
Kierownik Referatu Infrastruktury,  
Ochrony Środowiska i Leśnictwa