POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- gazociąg Bugaj, Rudki, Kozubiec

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- gazociąg Bugaj, Rudki, Kozubiec

      
Miłosław, dnia 20.08.2013 r.Nr IŚR.6733.3.2013
 O B W I E S Z C Z E N I E
O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGONa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ) zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 267), Burmistrz Gminy Miłosław:


zawiadamia
o wydaniu decyzji w dniu 16.08.2013 roku


dla inwestycji polegającej na:


budowie gazociągu śr/c PE-100, 90, 63 na terenie gminy Miłosław
na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu:
Gmina Miłosław
Obręb Bugaj: 96, 173, 171/1, 172/5, 158/3, 148, 158/2
Obręb Rudki: 3/3, 3/6, 3/7, 3/8, 42, 45;
Obręb  Kozubiec: 149;


 W związku z powyższym zainteresowane osoby mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Miłosław – Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Miłosławiu przy ul. Wrzesińskiej 19   –   pokój  nr 11B  w  godzinach 7:30 – 15:00.


Ogłoszono:
– tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miłosław,
– tablica ogłoszeń sołectwo Bugaj,
– tablica ogłoszeń sołectwa Kozubiec,
– strona internetowa,
– a/a,   


 


Z up. Burmistrza Gminy Miłosław
Urszula Kosmecka
Kierownik Referatu Infrastruktury,  
Ochrony Środowiska i Leśnictwa