POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Obwieszczenie -piroliza

Miłosław, 14.08.2013r.IŚR.6220.3.2013OBWIESZCZENIE


Burmistrz Gminy Miłosław na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. Nr 199 poz.1227 /, oraz art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013r. poz.267) zawiadamia, iż w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na:budowie zakładu odzysku odpadów gumowych (opon) w procesie pirolizy niskotemperaturowej. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w Miłosławiu (gmina Miłosław, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie) na działkach o numerach ewidencyjnych 846/8, 846/22, 846/24 oraz 846/2 położonych przy ulicy Dworcowej 27


zebrano dowody i opinie w sprawie oraz Burmistrz Gminy Miłosław wyda decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.W związku z tym stosownie do art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają prawo do zapoznania się z dokumentacją i zgłaszania uwag.
W terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma strony mogą zapoznać się z dokumentami, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Miłosław – budynek B pokój nr 13 w godz. urzędowania.
                                                                         


                                    
Z up. Burmistrza Gminy Miłosław
Urszula Kosmecka
Kierownik Referatu Infrastruktury,  
Ochrony Środowiska i Leśnictwa 


Otrzymują:                                                                                                                                                                     


1. „POIN” Sp. z o.o.                                                                                                                                                                         


ul. Św. Marcin 45                                                                                                                                                     


61 – 806 Poznań   


                                                                                                                                                           


2. P. Adam Brzeziński                                                                                                                                     


P.T.H.ATEST Sp. z o.o.                                                                                                                                                         


ul. Orna 20A  61-671 Poznań   


                                                                                                                                                        


3. strony postępowania


                                                                                                                                          


4. a/a


Sprawę prowadzi:
Inspektor ds. ochrony środowiska
Grażyna Szternel
tel 61 438 37 27