POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Obwieszczenie – Pałczyn

Miłosław, 18.07.2013r.


 


IŚR.6220.1.2013O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Gminy Miłosław na podstawie art. 85 ust 3  ustawy z dnia 3 października 2008r.   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 ze zm.),podaje do publicznej wiadomości


że w prowadzonym przez Urząd Gminy   Miłosław  dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku  i jego ochronie (www.bip.miloslaw.info. – zakładka; ochrona środowiska) umieszczono dane o wydaniu w dniu 18.07.2013r.
dla  BM  Kobylin Sp. z o.o.   ul. 1 Maja 3     63-760 Zduny.
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:


 
Rozbudowie budynków inwentarskich do produkcji trzody chlewnej w Pałczynie, przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie gminy Miłosław, na działce o nr ewid. 73/8, powiat Września, woj. Wielkopolskie.


W związku z tym w terminie 14 dni od daty ogłoszenia  niniejszego pisma strony mogą zapoznać się z dokumentami, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia
w Urzędzie Gminy Miłosław – budynek B pokój nr 13 w godz. 9:00 – 13:00.Z up. Burmistrza Gminy Miłosław
Piotr Zaworski
Kierownik Referatu Infrastruktury,  
Ochrony Środowiska i Leśnictwa


 


 Ogłoszono:
– tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu
strona internetowa Urzędu Gminy Miłosław- zakładka Ochrona środowiska
tablica ogłoszeń sołectwa Pałczyn