POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – linia elektroenergetyczna Miłosław – Środa Wlkp.

Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – linia elektroenergetyczna Miłosław – Środa Wlkp.

Miłosław, dnia 09.07.2013 r.Nr IŚR.6733.6.2013


 O B W I E S Z C Z E N I E
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO                        Na   podstawie art.   53 ust. 1   ustawy   z dnia 27 marca 2003 r.  o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647), zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267), Burmistrz Gminy Miłosław


zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:


dla inwestycji polegającej na:PRZEBUDOWIE ISTNIEJĄCEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ WN 110 KV RELACJI  MIŁOSŁAW – ŚRODA WIELKOPOLSKA,
na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu:
Gmina Miłosław
Obręb Pałczyn:31, 24, 22, 35, 37/1, 36/1, 38/1, 39/1, 44, 43/1, 43/2, 47, 50, 54, 58, 60, 61,62 W związku z powyższym zainteresowane osoby mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Miłosław – Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Miłosławiu przy ul. Wrzesińskiej 19   –   pokój  nr 11B  w  godzinach 7:30 – 15:00.


Ogłoszono:
– tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miłosław,
– tablica ogłoszeń sołectwo Pałczyn,
-strona internetowa,
– a/a,    
                   


Z up. Burmistrza Gminy Miłosław
Piotr Zaworski
  Kierownik Referatu Infrastruktury,  
     


                                                                                                      Ochrony Środowiska i Leśnictwa                                                                                                     


 


Sprawę prowadzi:
Grażyna Szternel
Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
pokój nr 11B, tel. 61-438-37-32