POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu – 27.06.2013r.

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu – 27.06.2013r.

RADA MIEJSKA                                                                     Miłosław,18.06.2013r.
W MIŁOSŁAWIU  


O G Ł O S Z E N I E
    


Podaję do publicznej wiadomości, że w czwartek 27 czerwca 2013 r.o godz. 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Miłosławiu odbędzie XXXIV sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu.Program sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza
z wykonania uchwał Rady Miejskiej, oraz odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
6. Udzielenie Burmistrzowi Gminy absolutorium za wykonanie budżetu Gminy w 2012 r.:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy w 2012 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy;
b) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Miłosław za 2012 rok;
c) zapoznanie ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym wykonania budżetu wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium,
d) zapoznanie z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu:
– o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu,
– o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium,
e) podjęcie uchwał w sprawach:
– rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miłosław za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy w 2012 roku;
– udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Miłosław.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawach:
a) ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu na 2013 rok;
b) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miłosław na lata 2012  – 2027;
b) zmian w budżecie gminy Miłosław na 2013 rok;
c) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych;
d) rozpatrzenia skargi;
8. Pytania i wnioski radnych.
9. Wolne głosy i informacje.
10. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Miłosławiu
(-) inż. Jarosław Sobczak