POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – linia napowietrzna GPZ Miłosław 1

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – linia napowietrzna GPZ Miłosław 1

Miłosław, dnia 11.06.2013 r.Nr IŚR.6733.4.2013


                                                                                                                                          
Z A W I A D O M I E N I E
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


 Na   podstawie art.   53 ust. 1   ustawy   z dnia 27 marca 2003 r.  o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647), zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), Burmistrz Gminy Miłosław


zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
dla inwestycji polegającej na:


PRZEBUDOWIE LINII NAPOWIETRZNEJ SN 15 KV RELACJI
GPZ MIŁOSŁAW – MIASTO 1,

na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu:
Obręb Miłosław: 5, 14/1, 14/2, 53/10, 32/12, 32/10, 52/1, 32/24, 54, 78/1, 78/2, 79, 96/1, 110, 145/1, 146, 147, 1563, 158/7, 478, 479, 494;
Obręb  Kębłowo: 77/2, W związku z powyższym zainteresowane osoby mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Miłosław – Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Miłosławiu przy ul. Wrzesińskiej 19   –   pokój  nr 11B  w  godzinach 7:30 – 15:00 w terminie 14 dni od dnia otrzymania od daty otrzymania zawiadomienia.Ogłoszono:
– tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miłosław,
– – tablica ogłoszeń sołectwa Kębłowo
– strona internetowa,
– a/a,   


Z up. Burmistrza Gminy Miłosław
Piotr Zaworski
Kierownik Referatu Infrastruktury,  
Ochrony Środowiska i Leśnictwa