POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Ochrona środowiska > Decyzje, komunikaty, obwieszczenia > Obwieszczenie- Tarkett- Polska Sp. zo.o

Obwieszczenie- Tarkett- Polska Sp. zo.o

Miłosław, 04.06.2013r.


IŚR.6220.14.2012


O B W I E S Z C Z E N I E


Burmistrz Gminy Miłosław na podstawie art. 85 ust 3  ustawy z dnia 3 października 2008r.   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 ze zm.),


podaje do publicznej wiadomości


że w prowadzonym przez Urząd Gminy   Miłosław  dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku  i jego ochronie (www.bip.miloslaw.info. – zakładka; ochrona środowiska) umieszczono dane o wydaniu w dniu 04.06.2013r. dla  TARKETT – POLSKA Sp. z o.o. ul. Miłosławska 13A  Orzechowo, 62-320 Miłosław decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:


rozbudowie istniejącego zakładu Tarkett – Polska  Sp. z o.o.,
który prowadzi swoją działalność w Orzechowie przy ulicy Miłosławskiej 13a.


W związku z tym w terminie 14 dni od daty otrzymania  niniejszego pisma strony mogą zapoznać się z dokumentami, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia
w Urzędzie Gminy Miłosław – budynek B pokój nr 13 w godz. 9:00 – 13:00.


 


Ogłoszono:
– tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu
– strona internetowa Urzędu Gminy Miłosław- zakładka Ochrona środowiska
– tablica ogłoszeń sołectwa Orzechowo


Z up. Burmistrza Gminy Miłosław
Piotr Zaworski
Kierownik Referatu Infrastruktury,  
Ochrony Środowiska i Leśnictwa