POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – linia napowietrzna

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – linia napowietrzna

Miłosław, dnia 14.05.2013 r.


Nr IŚR.6733.1.2013


 O B W I E S Z C Z E N I E
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGONa   podstawie art.   53 ust. 1   ustawy   z dnia 27 marca 2003 r.  o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647), zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), Burmistrz Gminy Miłosław


zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:


dla inwestycji polegającej na:PRZEBUDOWIE LINII NAPOWIETRZNEJ SN 15 KV RELACJI
 GPZ MIŁOSŁAW – KOZUBIEC, MIASTO 2, WRZEŚNIA, ORZECHOWO,


na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu: Obręb Miłosław: 5, 14/1, 54, 55, 56, 70/1, 266, 268, 269, 270, 271/1, 272/1, 273, 274, 275, 276, 277, 279/13, 282, 321/50, 323/8, 322, 946;Obręb  Kębłowo: 77/2, 75/15, 76, 75/20, 75/19, 75/17;
obręb Bugaj: 108/1, 109/1


W związku z powyższym zainteresowane osoby mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Miłosław – Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Miłosławiu przy ul. Wrzesińskiej 19   –   pokój  nr 11B  w  godzinach 7:30 – 15:00.


Ogłoszono:
– tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miłosław,
– tablica ogłoszeń sołectwo Bugaj,
– tablica ogłoszeń sołectwa Kębłowo
– strona internetowa,
– a/a,    Z up. Burmistrza Gminy Miłosław
Piotr Zaworski
Kierownik Referatu Infrastruktury,  
Ochrony Środowiska i Leśnictwa